Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALGDownload Vedtægterne i pdf


NAVN OG HJEMSTED
§ 1

Udvalgets navn er: Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU).
Udvalget blev stiftet 1. maj 1963.

Udvalgets hjemsted er:
Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg
A.H. Vedels Plads
1439 København K.

Sejlsportsudvalgets stander er en trekantet blå stander med et kronet gyldent anker, beregnet på anvendelse i medlemmers fartøjer, eller i fartøjer, der føres af medlemmer.


FORMÅL
§ 2

Det er udvalgets formål:

1. at fremme interessen for sejlsport blandt sejlsportsudvalgets medlemmer,

2. at dygtiggøre udvalgets medlemmer med henblik på deltagelse i såvel militære som civile sejlsportskonkurrencer,

3. at virke for sikkerhed til søs under sejlads med både og fartøjer,

4. at deltage i afvikling af kapsejladser og andre arrangementer i forbindelse med udøvelse af sejlsport.


MEDLEMMER
§ 3

A. ORDINÆRE MEDLEMMER.

1. Personel med ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet, og ansatte i Idrætsforeningen, værnepligtigt personel, personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, her under hjemmeværnet, og afskediget personel i Forsvaret.

2. Pårørende til de i punkt a anførte personelgrupper. Ved pårørende forstås i denne sammenhæng ægtefælle / samlever og disses børn.

3. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke umiddelbart kan henføres til punkterne 1 eller 2 efter bestyrelsens godkendelse.

B. PASSIVE MEDLEMMER.

Som passive medlemmer kan optages personer, som ikke ønsker at udøve sejlsport, men blot vil være medlem af udvalget. Disses kontingent fastsættes på det ordinære medlemsmøde.


INDMELDELSE
§ 4

Begæring om indmeldelse eller ændring af medlemsstatus skal ske skriftligt. Det er et krav for medlemskab af SIF KBH SPU at der også er et medlemskab i SIF. Såfremt bestyrelsen imødekommer begæringen, regnes optagelsen eller ændringen fra den 1. i den følgende måned.


UDMELDELSE
§ 5

Udmeldelse af SIF KBH SPU finder automatisk sted, såfremt betingelserne i § 3 ikke længere opfyldes, med mindre begæring om fortsat ordinært medlemskab frem sættes.
I andre tilfælde skal udmeldelse af SIF KBH SPU ske skriftligt og regnes 3 måneder fra den 1. i den nærmest efter udmeldelse følgende måned.


SUSPENSION, EKSKLUSION OG KARANTÆNE
§ 6

1. SIF KBH SPU bestyrelse kan, når det skønnes nødvendigt af hensyn til udvalgets om dømme eller tarv, suspendere et medlem. Medlemmets rettigheder bortfalder i suspensionsperioden og der betales ikke kontingent.

2. Suspensionen forelægges førstkommende årlige ordinære medlemsmøde i SIF KBH SPU, der træffer afgørelse af, om medlemmet skal ekskluderes. Det suspenderede medlem skal have lejlighed til at udtale sig på medlemsmødet.

3. Ekskluderes et medlem meddeles det til SIF.

4. Et ekskluderet medlem kan kun genoptages i udvalget efter beslutning taget på årligt ordinært medlemsmøde.


SÆRKONTINGENT
§ 7

1. Særkontingentets størrelse fastsættes ved udvalgets årlige ordinære medlemsmøde og følger kalenderåret og forfalder 15. januar.
Indbetalingsvejledning udsendes via e-mail.

2. Rykker fremsendes via e-mail efter kontingentets forfaldsdato.
Såfremt særkontingent ikke er betalt senest 5 dage efter tilsendelse af rykkerskrivelse vil udmeldelse af SIF SPU ske automatisk den 1. februar.

3. Medlemmer af sejlsportsudvalget, som ikke betaler kontingent til Søværnets Idrætsforening, vil få en rykker via e-mail. Hvis indmeldelse i SIF ikke er på plads en mdr. efter rykkeren er udsendt, vil der ske udmeldelse af SIF SPU, hvilket sker automatisk fra den 1. i den efterfølgende måned..

4. Tidligere medlemmer der ønsker genoptagelse, må betale den eventuelt skyldige kontingentrestance, samt et tillæg på 50,- kr.

5. Bestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde fastsætte og godkende tilskud for enkelte medlemmers deltagelse i civile træningsarrangementer og mesterskaber.

6. Medlemmer der ønsker at dyrke sejlsport, som i økonomisk henseende stiller særlige krav til udvalget, kan pålægges særlige betalinger, der i hvert enkelt tilfælde fastsæt¬tes og godkendes af bestyrelsen.


ORDINÆRT MEDLEMSMØDE
§ 8

Det årlige ordinære medlemsmøde er udvalgets højeste myndighed i alle anliggender, der vedrører Sejlsportsudvalget.


§ 9

Under iagttagelse af udvalgets vedtægter er ethvert ordinært medlemsmøde beslutnings¬dygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer. Kun medlemmer nævnt under § 3 A har stemmeret.


§10

Det ordinære medlemsmøde konstituerer sig under ledelse af formanden, der straks lader foretage valg af dirigent. Dirigenten der ikke må være medlem af Sejlsportsudvalgets bestyrelse, leder forhandlingerne i overensstemmelse med dagsordenen.


§ 11

Alle sager - med de i nærværende vedtægter fastsatte undtagelser - afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt bestyrelsen eller mindst 10 af de tilstedeværende medlemmer fordrer det.


§ 12

Bestyrelsens referent fører referat af mødet, der underskrives af dirigenten og de på det ordinære udvalgsmøde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 13

1. SIF SPU ordinære medlemsmøde afholdes hvert år inden 1. april med følgende dagsorden:

a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Regnskabet herunder tildelt årsbudget
d. Behandling af indkomne forslag
e. Fastsættelse af særkontingent
f. Valg af bestyrelse
g. Eventuelt

2. Dato for det ordinære medlemsmøde offentliggøres med mindst 21 dages varsel på hjemmesiden.
Dette adviseres til medlemmerne med en mail eller pr. sms

3. Forslag der ønskes behandlet ved det ordinære medlemsmøde skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet.

4. Endelig dagsorden skal offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før mødet.


BESTYRELSEN
§ 14

1. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og 2-4 bestyrelsesmedlemmer der alle vælges blandt medlemmer nævnt under § 3A på det ordinære medlemsmøde ved almindelig afstemning.

2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige årstal og kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer på valg på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1. næstformand og 1. referent ud over de ved det ordinære medlemsmøde valgte formand og kasserer.


§ 15

Udvalgets bestyrelse varetager den overordnede ledelse af udvalgets sejlsportsmæssige aktiviteter.


§ 16

1. SIF KBH sejlsportsudvalg tegnes af formanden og kassereren.

2. SIF KBH sejlsportsudvalgs bestyrelse kan meddele fuldmagt.

3. Bestyrelsen leder udvalgets anliggender og er ansvarlig for udvalgets midler.

4. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor udvalgets ordinære medlemsmøde, og skal i så vid udstrækning som muligt holde udvalgets medlemmer orienteret om udvalgets anliggender, primært via foreningens hjemmeside og tidsskrifter.

5. Bestyrelsen træffer med ansvar overfor udvalgets ordinære medlemsmøde de fornødne afgørelser i de tilfælde, hvor nærværende vedtægter intet foreskriver.


§ 17

1. Bestyrelsen afholder møder mindst en gang i kvartalet, derudover så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Møderne sammenkaldes af formanden og ledes af denne.

2. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

3. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til specialforbund og sammenslutninger m.m. som udvalget er tilsluttet.

4. Bestyrelsen indstiller til SIF KBH om hædersbevisninger til medlemmer og andre personer, der har ydet udvalget væsentlige tjenester eller har gjort sig særligt bemærket på det sejlsportsmæssige område.


§ 18

Ved bestyrelsens møder kan tages referat ved uenigheder på krav fra et enkelt medlem af bestyrelsen.
Herudover kan udarbejdes og opdateres en erindringsliste til intern brug i bestyrelsen


FORMANDEN
§ 19

1. Formanden leder udvalget i fællesskab med bestyrelsen.

2. Formanden skal holde sig løbende orienteret om udvalgets økonomi.

3. Formanden repræsenterer i almindelighed udvalget udadtil, og har bemyndigelse til - når udvalgets interesser kræver det - at handle på bestyrelsens vegne. Formanden skal senest på det førstkommende bestyrelsesmøde orientere bestyrelsen om sine dispositioner.

4. Formandens, i udvalgets interesser, afholdte repræsentationsudgifter dækkes af udvalget.


NÆSTFORMANDEN
§ 20

Næstformanden, der udpeges ved bestyrelsens konstituering på det første bestyrelsesmøde efter udvalgets ordinære medlemsmøde, træder i formandens sted under dennes forfald. Har også næstformanden forfald, træder et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem i hans sted.


KASSEREREN
§ 21

1. Fører løbende udvalgets regnskaber, der skal udvise såvel et kasse- som driftsregnskab samt bevægelser på udvalgets konto.

2. Foranstalter den årlige budgetlægning.

3. Forelægger udvalgets regnskab ved det årlige ordinære udvalgsmøde.


REGNSKAB OG ØKONOMI
§ 22

1. Udvalgets regnskabsår er kalenderåret.

2. Der føres årsregnskab for udvalgets aktiviteter. Regnskabet affattes i klar og tydelig form og afleveres til revision ved SIF KBH inden den 15. januar det efterfølgende år og skal være vedlagt attesterede bilag, bankbøger, opgørelser mv.


UDØVELSE AF SEJLSPORT M.M.
§ 23

1. Udvalgets medlemmer skal holde de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser for udøvelse af sejlsport efterrettelige.

2. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre karantæne eller suspension fra udvalget.


§ 24

1. Under træning har instruktøren den højeste myndighed. Alle instruktioner skal respekteres og adlydes. Udviser et medlem dårlig opførsel under træning, har instruktøren ret til at tilrettevise, subsidiært bortvise medlemmet. Udvalgets bestyrelse orienteres snarest om hændelsen og disses konsekvenser.

2. De for sejlsportsudøvelsen gældende bestemmelser skal overholdes.

3. Deltagelse i SIF SPU arrangementer sker på den enkeltes eget ansvar.


VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 25

Udvalgets vedtægter kan kun ændres på det årlige ordinære medlemsmøde og kun såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.


OPLØSNING AF SEJLSPORTSUDVALGET
§ 26

1. Udvalget kan kun opløses når 2/3 af samtlige medlemmer nævnt under § 3 A stemmer herfor. Afstemningen, der skal vedtages på et årligt ordinært medlemsmøde, skal foregå skriftligt. Såfremt udvalget opløses tilfalder eventuelle midler SIF KBH.

2. Den i stk. 1 omtalte afstemning foregår således, at der til alle de i pkt. 1 nævnte medlemmer udsendes en stemmeseddel, på hvilket vedkommende afgiver sin stemme ved påtegning "ja" eller "nej" til spørgsmålet om, hvorvidt udvalget skal opløses. På stemmesedlen anføres hvornår den senest skal være bestyrelsen i hænde for at være gyldig. Ikke indsendte stemmesedler betragtes som ja stemmer.


Ovenstående vedtægter er vedtaget på ordinært medlemsmøde 04. marts 2006
Ovenstående er navnerevideret efter FIN nævneændring til SIF KBH på den ordinære generalforsamling 22. marts 2011.
§13 i ovenstående vedtægter er revideret på ordinært medlemsmøde 01 marts 2016
§7 i ovenstående vedtægter er revideret på ordinært medlemsmøde 06 marts 2017
§14 i ovenstående vedtægter er revideret på ordinært medlemsmøde 08 marts 2018
§16 og §18 er revideret på ordinært medlemsmøde 05 marts 2019
§7, §13 og §21 i ovenstående vedtægter er revideret på ordinært medlemsmøde 04 marts 2020

Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS