Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS


HISTORIE:

SIF KBH SPU er et sejlsports udvalg under SIF KBH, således optræder de 4 afdelingers udvalg: SIF FRH SPU, SIF ÅRH SPU, SIF KOR SPU og SIF KBH SPU i Dansk Sejlunion som en klub, nemlig "Søværnets I. F.".

1963
Sejlklubben Margretheholm oprettedes i foråret 1963 med SL SP E. Borup som formand.
Formanden var samtidig Søværnets Konstabelskoles repræsentant i klubben.
Tanken var at konstabeleleverne selv skulle "drive" klubben, og selv fastsatte selv et kontingent, som skulle dække udgifter til reparation af fartøjerne.
Den frivillige sejlsport i Søværnet blev således grundlagt i 1963, på Søværnets Konstabelskole, med anvendelse en Søværnets gaffelrigget kragejolle (nr. 3), og piratjolle nr. 508 "RAP", som var udlånt fra Kystartilleriforeningen.
Om vinteren oprettedes kursus i navigation. Kurset tog sigte på, at eleverne skulle erhverve Handelsministeriets "Duelighedsbevis".

1964
I 1964 tilkom yderligere 2 piratjoller nr. 540 "F.F" og nr. 541 "TAMAJ", samt en gaffelrigget kragejolle nr. 7, således at der i løbet af sommeren kunne sejles med 3 piratjoller og 2 kragejoller.
Sæsonen sluttede med kapsejlads for piratjoller for yderligere at skabe interesse for klubben. Der var udsat præmier af Søværnets Konstabelskole og Idrætsforeningen for Søværnets Specialofficerer m.fl. Denne kapsejlads blev en tilbagevendende begivenhed.

1965
I sommeren 1965 tilkom yderligere 2 Piratjoller og klubben kunne således disponere over 5 piratjoller og 2 kragejoller.
Uddannelsen i praktisk sejlads havde så mange udøvere, at undervisningen måtte foretages 2 aftener om ugen og med 2 lærere.

1966
Ved sæsonens start 1966 tilkom en selvbyggede piratjolle, den fik navnet nr. 868 "KADET". Klubben fik yderligere 1 bermudarigget kragejolle nr. 4 til disposition i løbet af sæsonen. Flåden bestod herefter af 6 piratjoller og 3 kragejoller. 2 militære lærere virkede som lærere i praktisk sejlads I vintersæsonen fortsatte den ene med navigationsundervisning. I efteråret 1966 udbad Kystartilleriforeningen sig sine fartøjer "RAP", "KVIK" og "SMUT" tilbage, idet man havde bestemt sig for at udlåne dem til besætningen på Middelgrundsfortet, der nu var bemandet med personel fra Flyvevåbenet. De tre piratjoller blev med vemod afleveret til Middelgrundsfortet i december 1966.

1967
Ved 1967-sæsonens begyndelse blev den sidste af skolens selvbyggede piratjoller klar. Den fik navnet nr. 873 "FUT".
Endvidere modtog skolen 2 OK joller fra Velfærdstjenesten. De fik navnene D 757 "BABS" og D 758 "NUTTE".
I 1967 disponeredes klubben således over: 4 piratjoller, 3 kragejoller og 2 OK joller. Der blev for første gang i Søværnet afholdt flådemesterskab i kapsejlads, dette i OK joller. Skolen deltog med begge de nyerhvervede OK joller og opnåede en førsteplads. Navigationsundervisning fulgte i vintersæsonen.
SL SP E. Borup var formand for sejlklubben "Margretheholm" til sin afgang fra SKS i OKT 1967. Søløjtnanten bærer æren for, at den svage kim til sejlaktiviteten, der blev lagt i 1963, ikke døde ud, det har kostet ham mange og drøje timer at holde sammen på stumperne.
Ved SL SP Borups afgang, overtog OVER SB M. Simonsen sejlsporten, assisteret af en korpsbefalingsmand, først af OVFR Hj. Jørgensen og fra sommeren 1969 af OVFR P. Olsen.

1968
Ved 1968 sæsonens begyndelse skete der store ændringer i hele sejladsvirksomheden. Flere begivenheder var medvirkende hertil.
For det første skiftede Søværnet fra gevær til maskinpistol, hvilket medførte, at størstedelen af den traditionelle eksercits bortfaldt. Som følge heraf nedsattes uddannelsen i "Militær uddannelse". Timerne, der indvandtes herved, blev overført til fartøjstjeneste og sømandskab, og i forbindelse hermed blev der givet tilladelse til, at timer i militære fag (militær uddannelse, tjenestekendskab og sømandskab) efter lærerens bestemmelser kunne anvendes til sejlads.
For det andet blev 5 af Søværnets folkebåde stationeret i havnen på Margretheholm og under SKS tilsyn, nemlig "POLLUX", "SAGA", "DENEB", "CASTOR" og "VEGA".
For det tredje gik Søværnet ind for trapezjoller, og velfærdstjenesten bevilligede midler til indkøb af et stort antal joller af denne type. Skolen blev tildeltes nr. 74 og 76. Søværns Mesterskaberne blev afviklet af SGS med deltagelse af mere en 20 Trapezjoller på Arresøen. Endelig udvidedes antallet af kragejoller med nr. 6 berumdarigget. Klubben kunne således disponerer over: 5 folkebåde, 4 kragejoller, 4 piratjoller, 2 OK joller og 2 trapezjoller.

1969
I jan 1969 ansøgtes Tuborg fondet om midler til indkøb af en brugt piratjolle. Ansøgningen blev imødekommet og et beløb på kr. 5.500 strakte til indkøb af 2 piratjoller, som blev døbt nr. 217 "MAJAMI" og nr. 116 "SIBON".
Ligeledes blev der indrette et mindre klublokale for sejlklubben.
I sæsonen 1969 disponerede klubben over: 5 folkebåde, 4 kragejoller, 6 piratjoller, 2 OK joller og 10 trapezjoller.
I foråret 1969 blev der bevilliget kr. 100.000 til uddybning af en sejlrende ind til havnen, idet det har knebet med vanddybden, efter at Amagerværket blev bygget. Sejlrenden blev 1,8 m dyb, 50 m bred og 200 m lang.1970
I begyndelsen af 1970érne blev der bygget et stort antal Flipper joller af klubbens medlemmer, men ikke nogen klubbåde.

1972
I 1972 blev de fleste af alle de forskellige Idrætsforeninger der var i Søværnet sammenlagt til det vi i dag kender som Søværnets Idrætsforening.

1978
Senere i 1978 blev den Gl. havn nedlagt grundet opfyld og flyttet ud til Øst siden af Lynette havnen.

1984
I 1984 anskaffede SIF KBH SPU sin første båd, nemlig en Nordisk Folkebåd "DEN 848" med navnet SIF ES.

2006
I 2006 anskaffede SIF KBH SPU sin anden båd, nemlig en Albin Ballade "SWE 525" med navnet Toulouse ved bidrag fra Tuborgfondet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

2009
I 2009 blev Havnen solgt sammen med den øvrige del af Margrethe Holmen til Sjælsøgruppen, og klubben kender pt. Ikke status for fremtidens havneforhold.

2012
I 2012 kunne sejlklubben forøge flåden med en KELT 620, som den fik foræret.

2013
2013 blev sidste år for havnen på Margretheholm. Ved slutning af året flyttedes alt udstyr til nye faciliteter på Nyholm på bagsiden af Marinekasernen.
Søværnets Ynglinge og Skippi 650 blev sammen med klubben tre både vinteropmagasineret på Nyholm ved broen til Frederiksholm.
Flydebroerne blev solgt af Forsvarets Bygnings og etablissementstjeneste.

2014
Standerhejsningen kunne d. 2 april 2014 foregå ved de nye faciliteter på Nyholm, hvor klubbens både har plads på broer ved Sixtus

2014
I løbet af 2014 blev Folkebåden SIF ES og Kelt 620 afhændet.
Planen var at undersøge muligheden for at anskaffe yderligere en Ballad. I slutningen af 2014 besluttede Søværnet at afvikle alle sine små både Ynglinge Skippi 650, Folkebåde, travaljer og 9,1 m MB, som havde været anvendt til uddannelsesformål.
Allersidst på året i december indvilgede Center For Idræt i at overtage Ynglinge og Skippi 650 med henblik på afholdelse af Forsvarsmesterskab, at bibeholde Det Militære Landshold i sejlsport og fortsat at have mulighed for at deltage i NMM og øvrige CISM aktiviteter.
Søværnets 8 Folkebåde blev indleveret med bortsalg for øje.

2015
Indlevering af Søværnets Folkebåde med salg for øje, muliggjorde at sejlsportsudvalget kunne ansøge om at få doneret en Folkebåd til såvel SIF FRH som til SIF KBH.
Folkebåde er en gode både for begyndere, så foreningen fremsendte en ansøgning. Ansøgningen blev imødekommet.
D. 16. maj kunne folkebåden REGULUS fortøjes ved den "Ny Havn" på Holmen.

2015
I forbindelse med Center For Idræts overtagelse af de 13 Ynglinge og 6 Skippier er den daglige brugervedligeholdelse, herunder klargøring, søsætning, løbende tilsyn og reparation samt afrigning efter sæsonen overgivet til det personel, der ønsker at benytte bådene.
I KBH er det i praksis en blanding af SIF KBH SPU og sejlere fra det Militære Landshold, der er bosiddende i hovedstadsområdet.
På Forsvarets øvrige tjenestesteder, der ønsker adgang til sejlbåds materiel, er de de lokale sejlere fra idrætsforeningerne og fra Det Militære Landshold, samt deres boblere, der for fremtiden aktivt må påtage sig ansvaret.
SIF København medlemmer og landsholdsmedlemmer har i 2015 klargjort bådmateriellet stationeret i København, hvoraf 2 Ynglinge og 2 Skippier er søsat og sejlklar ved Sixtus.
Bådene bruges til undervisning og træning af medlemmerne.


2015
I 2015 er SIF KBH sejlsport for første gang primære arrangør af Forsvarsmesterskaberne i sejlsport sammen med OPLOG KORSØR havnetjeneste på Nyholm og Søværnets Sejlsportsudvalg.
SIF KBH sejlsport udfører opgaven med frivillig udlønnet arbejdkraft, typisk medlemmer som er nået pensionistalderen.
Sejladserne foregik i området mellem Lynetteløbet, Kronløbet og ud for Trekoner

2018
SIF KBH sejlsport er arrangør for afholdelse af OPEN NORDIC MILITÆRY CHAMPIONSHIP IN SAILING sammen med OPLOG KOR.
I stævnet deltager besætninger fra Canada, Polen og Finland.
Desuden deltager en besætninger af veteraner, som senere på året deltager i Invictus Games i Sydney, Australien og opnår en flot sølvmedalje. En finsk besætning vinder Guld,polsk besætning Sølv og bedste danske besætning vinder Bronze.


2019
I løbet af sommeren afhændes klubbens Albin Ballad TOULOSE med henblik på køb af ny turbåd.
Med ansøgninger i flere fonde forsøges at få sponsorrater til køb af nyere båd.
Ligesom ved køb af TOULOUSE har flere medlemmer tilkendegivet, at de vil støtte ved at garantere et beløb, som refunderes ved modregning i senere lån af båden-

Forside med nyheder Bestyrelse og kontakter Formål og aktiviteter Indmeldelse Vedtægter Historie Udlån af CHACA Udlån af REGULUS