VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING
PDF version til print

§ 1 Navn og hjemsted
Forbundets navn er Søværnets Idræts Fællesskab (SIF) og har hjemsted:
    Holmens Idrætsanlæg (HIA).
    A. H. Vedels Plads
    1439 København K.


§ 2 Formål
SIF formål er at understøtte SIF tre medlemsforeningers virke vedrørende udvikling af interessen for den frivillige idræt inden for Forsvarsministeriets område, ved idrætsvirke og socialt virke, at skabe rammer for udfordring og fællesskab for foreningernes medlemmer, samt med styring af den overordnede medlemsmæssige og økonomiske administration.


§3 Medlemmer af de tre medlemsforeninger under SIF
a. SIF har tre idrætsforeninger som medlemmer:
 • SIF FRH dækker Jylland
 • SIF KOR dækker området Holbæk samt vest for Holbæk og øst for Lillebælt.
 • SIF KBH dækker medlemmer øst for Holbæk.
Foreningernes medlemmer oppebærer medlemskab via deres folkeregisteradresse.

b. Uanset hvilken af de tre foreninger et medlem hører til, som beskrevet i pkt. a, kan medlemmet være medlem af en eller flere aktivitetsudvalg, under de fire idrætsforeninger.
c. Som ordinære medlemmer i foreningerne kan følgende personelkategorier optages:
 • Personel med ansættelse samt frivillige under Forsvarsministeriets område.
 • Værnepligtigt personel,
 • Personel afskediget fra Forsvarsministeriets område.
 • Ansatte under civil udbyder på Forsvarsministeriets etablissementer
d. Som ordinære medlemmer kan optages pårørende til de i punkt a anførte personelgrupper.
Ved pårørende forstås i denne sammenhæng ægtefælle/samlever og disses børn.
e. Som ekstraordinære medlemmer kan optages i de tre foreninger personer, der ikke umiddelbart kan henføres til punkterne b eller c, efter foreningsbestyrelsens godkendelse.
Ekstraordinære medlemmer kan ikke deltage i DMI forbundsmesterskaber.
f. Som passive medlemmer i SIF kan optages personer, som ikke ønsker at udøve idræt, men blot vil være medlem af SIF.
Disses kontingent fastsættes på årsmødet.
g. SIF kan udnævne medlemmer som æresmedlemmer, som har ydet en særlig årelang indsats for foreningerne eller SIF generelt. Disse tildeles Idrætsfællesskabets æresemblem.
Æresmedlemmer er sidestillet med ordinære medlemmer i de fire foreninger.
Æresmedlemmer er kontingent fri.


§4 Indmeldelse/udmeldelse af fællesskab samt SIF foreninger
a. Indmeldelse eller ændring af medlemsstatus sker skriftligt via forening til SIF sekretariatet.
Nye medlemmer modtager et velkomstbrev med link til vedtægter samt medlemsbevis fra SIF sekretariat.
b. Udmeldelse sker skriftligt og regnes 3 måneder fra den 1. i den nærmest efter udmeldelsen følgende måned.
Udmeldelse rapporteres af foreningerne til SIF sekretatiat


§5 SIF ledelse
SIF øverste myndighed er årsmødet. SIF bestyrelse består af formand, kasssrer, samt de tre foreningsformænd, som årsmødet pålægger at lede SIF. Bestyrelsen samt op til 5 delegerede fra hver forening er stemmeberettigede til årsmødet.
Delegerede fra foreningerne udpeges af foreningsbestyrelserne i den enkelte forening.
Der kan stemmes med fuldmagt såfremt 1 fra foreningen er fremmødt.


§6 Årsmødet
a. Under iagttagelse af SIF vedtægter er årsmødet beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal delegerede.
b. Årsmødet konstituerer sig under ledelse af formanden, der straks lader foretage valg af dirigent.
c. Dirigenten, der ikke må være medlem af SIF bestyrelse, leder forhandlingerne i over-ensstemmelse med dagsordenen.
d. Alle sager, med de i nærværende vedtægter fastsatte undtagelser, afgøres ved simpelt stemmeflertal.
e. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst 1 delegeret fordrer det.
f. Der føres referat over forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten.
g. Årsmødet tilstræbes afviklet skiftevis øst og vest for Storebælt


§7 Ordinært årsmøde
a. Hvert år i maj måned afholdes ordinært årsmøde med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af SIF regnskab
 4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingenter.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af kasserer.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt
b. Årsmødet indkaldes med mindst 8 ugers skriftlig varsel (hjemmeside) samt direkte til respektive foreningsformænd.
Dagsorden, indkomne forslag samt forslag til valg (dagsordenens pkt. 5, 6, 7 og 8.) udsendes 4 uger før årsmødet
c. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt og være SIF Bestyrelse i hænde senest 6 uger før årsmødet.


§8 Ekstraordinært årsmøde
a. Ekstraordinært årsmøde afholdes når SIF bestyrelse eller det ordinære årsmøde finder det nødvendigt, eller når mindst to foreninger skriftligt indgiver motiveret begæring herom.
b. Det ekstraordinære årsmøde afholdes snarest efter begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel.
Samtidig bekendtgøres den udførlige dagsorden, som skal være affattet i klar og tydelig form og indeholde oplysninger om de forslag, der skal behandles.


§9 SIF Bestyrelse
a. SIF bestyrelse består af en formand og en kasserer, som vælges på SIF årsmøde, samt af formanden for hver af de tre foreninger.
Bestyrelsen konstituerer sig med en sekretariatsleder blandt de fem bestyrelsesmedlemmer.
Formanden sikres information og delegeret plads i DMI af den forening formanden er tilhørende.
b. SIF Bestyrelse leder SIF anliggender mellem to årsmøder og er ansvarlig for SIF midler (likvide kapital), samt fordeling af kontingent til foreningerne efter det godkendte driftsbudget.
c. SIF Bestyrelse er endvidere ansvarlig over for årsmødet og skal i så vid udstrækning som muligt, holde foreningerne underrettet om SIF anliggender.
d. SIF Bestyrelse kan nedsætte udvalg under SIF til at sagsbehandle på administrative fællesområder.
e. SIF Bestyrelse afholder møder mindst en gang i kvartalet.
Derudover så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Møderne sammenkaldes af formanden og ledes af denne.
f. SIF Bestyrelse træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
g. SIF Bestyrelse træffer afgørelser om hædersbevisninger til medlemmer og andre personer, der har ydet SIF eller foreningerne væsentlige tjenester eller har gjort sig særlig bemærket på det idrætslige område efter indstilling fra foreningerne.
h. Ved SIF bestyrelsesmøder og forhandlinger tages beslutningsreferat, i hvilket ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at forlange sin afstemning indført ledsaget af en kort motivering.
i. SIF Bestyrelsesreferater sendes ud til godkendelse, og hvis der ikke er kommet indsigelser inden 14 dage, er ref. godkendt.
SIF bestyrelsesreferater fremlægges på hjemmesiden.
j. Formanden repræsenterer i almindelighed Søværnets Idrætsfællesskab udadtil, og har bemyndigelse til, når Søværnets Idrætsfællesskabs interesser kræver det, at handle på bestyrelsens vegne.
Formanden skal senest på førstkommende bestyrelsesmøde orientere bestyrelsen om sine dispositioner.


§10 Tegningsret
a. SIF tegnes af formanden for SIF sammen med kassereren.
b. SIF Bestyrelse kan meddele fuldmagt.


§11 SIF Regnskab og økonomi
a. SIF regnskabsår er kalenderåret.
b. SIF likvide kapital og afkast deraf administreres af bestyrelsen.
c. Revisionen skal være tilendebragt så betids, at en trykt regnskabsoversigt med revisorers og SIF bestyrelses underskrift, kan udsendes sammen med indkaldelsen til årsmødet.
d. SIF aktiver anbringes efter bestyrelsens bestemmelse.
Anvendelse af SIF likvide kapital besluttes af en enig bestyrelse og / eller efter ansøgning fra foreningerne.
e. Forventede kontingentindtægter fordeles med prioritet på aktiviteter.
f. Foreningernes kasserer indsender budgetforslag til SIF kasserer inden 1. november.
SIF kasserer indkalder til budgetmøde til afvikling senest 1. december, hvor budgettet for det kommende år bliver sammenfattet.
SIF bestyrelse kan deltage i mødet.
Endelig godkendelse sker på SIF bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet skal være afviklet inden 10. december.


§12 SIF revision
a. SIF regnskab kan revideres af et registreret/statsautoriseret revisionsfirma.
b. Til revision af SIF regnskaber, eftersyn af kassebeholdning m.m. vælges på ordinært årsmøde 2 revisorer for 2 år, således at en afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
Revisorerne og bestyrelsen skal have mulighed for til enhver tid at have uhindret adgang til at efterse fællesskabets regnskaber og kassebeholdning m.m.
Samtidig med valg af revisor vælges hvert år en revisorsuppleant.


§13 Indskud og kontingenter
Foreningernes og Fællesskabets midler tilvejebringes ved kontingentopkrævning fastsat på årsmødet.
Kontingent kan opkræves ved løn træk for dem der ønsker dette.


§14 Vedtægtsændringer
SIF vedtægter kan kun ændres på et årsmøde og kun såfremt 3/4 af de tre foreningers delegerede stemmer derfor.


§15 SIF Foreninger
SIF foreninger skal tilslutte sig og respektere disse vedtægter.
Hvis en SIF forening ændrer vedtægter, skal disse indsendes til SIF bestyrelse. SIF bestyrelse vurderer om ændringer er i strid med disse vedtægter. SIF bestyrelse orienterer de øvrige foreninger og indkalder eventuelt til ekstraordinært årsmøde.


§16 Opløsning af SIF
SIF kan kun opløses såfremt 3/4 af de tre foreningers delegerede stemmer derfor.
Afstemningen, der skal vedtages på et årsmøde, skal foregå skriftligt.
Evt. midler skal i så fald overføres til foreningerne ift. medlemstal jf. §3


Vedtaget 9. oktober 2020
Ikrafttrædelse 1. januar 2021
§ 9a tilføjet "SIF bestyrelse kan lade regnskabet udføre af ekstern udbyder" ifm. årsmøde 6. maj 2022

Ændret 27. oktober 2023
§3: dækningsområde ændret.
§9: Valg af kasserer på årsmøde tilføjet.
§9: Formandens sikring af plads og information ift. DMI.
Konsekvensretning fra fire til tre foreninger.