SØVÆRNETS IDRÆTSFÆLLESSKABS BESTEMMELSERIndhold:

OVERORDNEDE BESTEMMELSER FOR SIF ORGANISATION
SIF’s fire medlemsforeninger er, ud over SIF vedtægter, solidarisk forpligtet til at følge SIF overordnede bestemmelser.


ADMINISTRATION
Kommunikation: SIF bestyrelse har det overordnede administrationsansvar for SIF hjemmeside.
SIF’s fire foreninger er ansvarlig for vedligeholdelse af deres del af hjemmesiden.

SIF’s fire Foreninger skal som minimum have følgende områder med på hjemmesiden:
  1. Navn, mailadresse (civil) og telefonnr. på formand og kasserer.
  2. Foreningens vedtægter.
  3. Bestyrelsesreferater / generalforsamlingsreferater
  4. Nyheder
  5. Arkiv (tidligere generalforsamlingsreferater)
Oprettede Aktivitetsudvalg med følgende oplysninger:
  1. Som minimum navn, mailadresse(civil) og telefonnr. på udvalgsformand og regnskabsfører
  2. Udvalgets forretningsorden
  3. Årsmødereferat
  4. Eventuelt medlemskab af idrætsorganisationer inden for DIF, DGI og/eller Firmaidræt
  5. Aktivitetskontingent
Økonomi:
En SIF forening skal være oprettet i CVR registeret, som de underlagte aktivitetsudvalg skal anvende ifm. materielanskaffelser mm.

Vedr. aktiver i SIF foreninger: De fire foreninger under SIF Fællesskab har indkøbt en del idrætsmateriel i gennem årene. Midlerne er skaffet ved ansøgninger til henholdsvis SIF (FU) og DMI projektfond samt ved at det enkelte aktivitetsudvalg har modtaget midler fra fonde eller private.
Derved er ejerforholdet hos den SIF forening, der har indkøbt idrætsmateriellet.

Hvis udvalget har modtaget idrætsmateriel direkte som gave, ejer udvalget principielt materiellet. Hvis dette medfører driftsudgifter ift. foreningens budget, skal dette godkendes af foreningsbestyrelsen.

Hvis Forsvaret donerer idrætsmateriel til en eller flere ”Militære” idrætsforeninger under DMI, så er det igen den ”Militære” idrætsforening, der ejer idrætsmateriellet.

Aktivitetsudvalget, som får overdraget idrætsmateriellet, har brugsret/dispositionsret over materiellet og dermed ansvaret for drift og vedligehold

Aktivitetsudvalget har ansvar for materiellet over for Foreningsbestyrelsen.

De driftsmidler, som bliver tildelt aktivitetsudvalgene via driftsbudgettet til vedligeholdelse, er kontingent midler fra de 4 SIF foreningers medlemmer og er derfor med til at understøtte driftsvedligeholdelsen af foreningens idrætsmateriel.

Deltagelse/repræsentation i stævner og lignende
Medlemmer af SIF foreninger kan, som aktive sportsudøvere, kun repræsentere SIF foreningerne ved stævner og lign. efter tilladelse fra det pågældende SIF aktivitetsudvalg.
Deltagelse hviler i alle tilfælde på frivillighedens princip.
Udgifter i forbindelse med deltagelse i aktiviteter afholdes normalt af midler, der er stillet til rådighed for det pågældende aktivitetsudvalg samt egenbetaling.
Økonomi ift. stævnevirksomhed inden for DMI er dækket af FSK Idrætsbefaling.


IDRÆTS OG SOCIALE AKTIVITETER
SIF støtte til foreningernes idrætsaktiviteter:
Bestemmelser for SIF MESTERSKABER
SIF Foreninger kan afholde SIF mesterskaber.
Der skal være deltagelse fra mindst to SIF foreninger. Den arrangerende forening/aktivitetsudvalg skal indbyde de øvrige 3 SIF foreninger via hjemmeside og til udvalgsformænd inden budgetmødet året før. Budget forslag fra SIF foreninger indsendes året før og behandles på SIF budgetmøde for godkendelse på efterkommende SIF bestyrelsesmøde.
Ud over foreningens driftsbudget støtter SIF økonomisk med bane/ lokaleleje.
SIF bestyrelse har adgang til de fire foreningers ”SIF MESTERSKABER”.

Præmier: Præmier, ved mesterskaber/turneringer forvaltes jf. økonomiske retningslinjer for Foreningerne.

Støtte til sociale arrangementer
SIF er stiftet i 1972. SIF højtideligholder SIF Jubilæer 50, 75, 100, 150 år osv.

Hvis SIF foreninger afholder større sociale arrangementer, kan SIF bestyrelse inviteres til de fire foreningers sociale arrangementer.


SIF HÆDERSBEVISNINGER/GAVER
SIF hædersbevisninger omfatter: Indstilling om tildeling af hædersbevisning, kan foretages af: Indstillinger til hædersbevisninger bør være så velmotiverende som muligt, og eventuelt med forslag til, hvilken hædersbevisning der påtænkes tildelt.
Indstillinger sendes til SIF bestyrelse for godkendelse, som efter behandling vil meddele foreningen den trufne beslutning.
SIF Bestyrelse bestemmer ved hvilken lejlighed og af hvilken person overrækkelse af hædersbevisningen skal finde sted. Såfremt foreningen har bestemte ønsker for overrækkelsen, anføres dette i indstillingen.

Bestemmelse for Søværnets Idrætsforeningers Æresmedlemsemblem
Æres emblemet er en gengivelse af foreningernes bomærke udført i 24 karat guld med skjoldet i emalje.
Æres emblemet tildeles foreningens æresmedlemmer.
Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.
Æresemblemet er nummereret og modtageren modtager et diplom i forbindelse med overrækkelsen.
Æresemblemet kan bæres på uniform efter de for Forsvarets udmærkelsestegn gældende regler.

Bestemmelse for Søværnets Idrætsforeningers GuldemblemM
Guldemblemet er en gengivelse af foreningernes bomærke omkranset af egeløv udført i forgyldt sterlingsølv.
Guldemblemet er en hædersbevisning, som kan tildeles medlemmer af foreningerne for en særlig fortjenstfuld indsats for den frivillige idræt under SIF på et eller flere af følgende områder: - Guldemblemet er personlig ejendom og udleveres sammen med et diplom. Emblemet kan bæres på uniform efter de for Forsvarets udmærkelsestegn gældende regler.

Bestemmelse for Søværnets Idrætsforeningers Sølvemblem
Sølvemblemet er en gengivelse af foreningernes bomærke omkranset af egeløv udført i sterlingsølv, 1,5 cm bredt og 2,5 cm højt. Sølvemblemet er en hædersbevisning, som kan tildeles medlemmer af foreningerne for fortjenstfuld indsats for den frivillige idræt inden for SIF område på et eller flere af følgende områder: Emblemet kan bæres på uniform efter de for Forsvarets udmærkelsestegn gældende.

SIF sekretariat fører fortegnelse over de personer, som har modtaget hædersbevisninger/gaver.

SIF gaver omfatter:
SIF guldmanchetknapper/guldbroche/ skjold Bestemmelser for tildeling af gaver fremgår af de følgende sider, idet der heri er anført, hvilke kriterier der ligger til grund for beslutning om tildeling.
Hædersbevisninger/gaver tildeles ikke i nogen bestemt rækkefølge eller under forudsætning af tidligere tildeling.
Indstilling om tildeling af gave, kan foretages af SIF Foreninger eller SIF Bestyrelse.
Indstillinger til gaver bør være så velmotiverende som muligt, og eventuelt med forslag til, hvilken gave der påtænkes tildelt.
Indstillinger sendes til SIF bestyrelse for godkendelse, som efter behandling vil meddele foreningen den trufne beslutning.
SIF Bestyrelse bestemmer ved hvilken lejlighed og af hvilken person overrækkelse af gave skal finde sted. Såfremt foreningen har bestemte ønsker for overrækkelsen, anføres dette i indstillingen.
SIF sekretariat fører fortegnelse over de personer, som har modtaget hædersbevisninger/gaver.

Bestemmelser for SIF guldmanchetknapper/guldbroche:
Guldmanchetknapperne/guldbrochen er udført i forgyldt sterlingsølv, idet pladen er en gengivelse af foreningens bomærke.
Guldmanchetknapperne/guldbrochen kan gives som SIF særlige anerkendelse for væsentlige tjenester en person har ydet SIF eller som ekstraordinær gave ved særlige lejligheder.
Guldmanchetknapperne/guldbrochen overrækkes normalt af SIF Formand.

Bestemmelse for SIF skjold
Søværnets idrætsforeningers skjold er foreningernes bomærke udført i ca. 0,3 cm tykt messing med emaljeret skjold, sat på et mørkfarvet træskjold, 11,0 cm bredt, 15,0 cm højt og 1,5 cm tykt.
Skjoldet kan anvendes som gave til foreninger eller institutioner og i særlige tilfælde til enkeltpersoner.
Skjoldet overrækkes normalt af Formanden for SIF.


BESTEMMELSER FOR SIF OPMUNTRINGSPRÆMIE VED SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE
Opmuntringspræmien er et Stormglas monteret på mørkfarvet træskjold på skilt med indskription:
SØVÆRNETS IDRÆTSFÆLLESSKAB
samt årstal for tildeling.


Opmuntringspræmien tildeles ved udnævnelseshøjtideligheden til den kadet, der, efter Søværnets Officersskoles indstilling, har udvist særlig interesse og flid inden for "Idræt".

SIF bestyrelse 2021