REFERAT
SØVÆRNETS IDRÆTS FÆLLESSKABS ÅRSMØDE
afholdt fredag d. 15. september 2021 på Center for Våben, Sjællands Odde.
Referat i pdf format til udskrivning

Formanden Klaus Hjorth bød velkommen til SIF årlige møde, som endelig kunne afholdes efter at have være forhindret af corona restriktioner.

                

1. VALF AF DIRIGENT
Henning Grevelund blev foreslået som dirigent og valgt med akklamation.
Dirigent konstaterede at indkaldelsen til mødet ikke overholdt i de bestemmelserne anførte 8 uger. Ingen af de fremmødte deltagere havde dog indvendinger, da dette kunne tilskrives situationen omkring corona.

Inden mødet fortsatte undersøgte dirigenten, hvor mange af de tilstedeværende der var stemmeberettiget:

2. FORMANDENS BERETNING
Kan læses her


3. GODKENDELSE AF SØVÆRNETS IDRÆTS FÆLLESSKABS REGNSKAB
Kassereren Kristen Trap gennemgik regnskab og budget

Under gennemgangen stillede Willy Kristiansen (WK)spørgsmål til en post, der var benævnt ”Afskrivninger” på 11.481 kr.
Kristen forklarede, at det var en post til at få balance i regnskabet.

Det blev ikke godtaget, og revisor Gert Hansen oplyste, at der havde været en forklaring på netop denne post, men han ikke lige på stående fod kunne erindre, hvad der lå bag ved posten, men oplyste at ved gennemgang af regnskabet havde været en plausibel begrundelse for posten i regnskabet.

Kristen oplyste, at overleveringen fra den forrige kasserer ikke havde været optimal, samt oplyste at han først havde overtaget regnskabet sidst i regnskabsåret 2020, hvilket ikke havde gjort arbejdet nemmere.

Jan Bøcker Johansen bidrog med at overlevering ikke havde været optimal, da regnskabet med bilag var overdraget til Kristen Trap i en kasse, hvor indholdet ikke var sorteret eller ordnet.

Efter en del meningsudveksling blev det foreslået at godkendelse af regnskabet blev udskudt til næste årsmøde, så der kunne fremskaffes en klar redegørelse for posten ”Afskrivning”.

Dirigenten sendte dette til afstemning og forslaget blev vedtaget.


4. FREMLÆGGELS AF BUDGET OF FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTER
Fremlæggelsen af budget var allerede gennemgået under pkt. 3, men kassereren fremhævede, at flere og flere af fællesskabets obligationer bliver udtrukket og posten renteindtægter, derfor hurtigt bliver mindre og mindre.

I budget 2021 er der et forventet driftsunderskud på 32.000 kr.

Fastholdelse af kontingent på 306,25 kr. for akrive og 100 kr for passive medlemmer blev vedtaget.


5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

5.1 Forslag fra Willy Kristiansen
I fællesskabets vedtægter fjernes alle passus, der beskriver hvem der kan optages som medlemmer.
Begrundelse: Der allerede i fire foreningers vedtægter er præciseret, hvem der kan optages som medlemmer.

Paw Nielsen, Willy og Thomas Jensen oplyste, at der lokalt på Flådestation Frederikshavn var nogle Garnisons medarbejdere, der arbejdede på, at kun personel med et medarbejdernummer kunne for adgang til Flådestation og andre militære områder.
Dette vil betyde, at SIF nuværende medlemmer, som er pensioneret, samt pårørende til medlemmerne, ville blive forhindret i at dyrke sport i SIF regi i og på de militære idrætsfaciliteter.

Kristen gennemgik organisationen af DMI, SIF fællesskab, samt SIF idrætsforeninger og deres forbindelser til DIF via DMI, samt redegjorde for, at tidligere beslutninger i Forsvarets ledelse, som netop fastslog, at ansatte samt pårørende og dermed SIF medlemmer skal adgang til at dyrke sport i/på Forsvarets idrætsfaciliteter.
Alle medlemmer i SIF har iht. SIF vedtægter forbindelse til Forsvaret, som enten er ansatte eller pensioneret fra Forsvaret, eller som pårørende til ansatte (gifte, samlevende, børn).
Derfor er det vigtigt at dette forhold er nedfældet i vedtægterne både for SIF og de fire SIF foreninger. SIF Foreningerne skal leve op til vedtægterne for Søværnets Idræts Fællesskab.

En større meningsudveksling og beskrivelse af adgangsforholdene til Flådestationen udspandt sig.
Resultatet blev at FKO skulle kontaktes for at få afklaret fremtidig adgang til idrætsfaciliteter på militære områder.

5.2 Forslag fra Willy Kristiansen:
Vedtægterne blev gennemgået og ensrettet, så der ikke i flæng står henholdsvis ”Sekretariatet” og ”Administrationen”.
Bestyrelsen vil fremsætte forslag om korrigering af vedtægterne, så der kun bruges en betegnelse.

5.3 Forslag fra Willy Kristiansen:
Bestyrelse forslår at formanden for Søværnets Idræts Fællesskab fortsat tilsikres indflydelse i DMI.
Forslaget gik på, at en af de fire foreninger skulle afgive en delegeret plads til DMI landsmøde.
Foreningen der skulle afgive, var den SIF idrætsforening den valgte formand tilhørte.

Det blev tilkendegivet af årsmødets deltagere, at bestyrelse kunne indarbejde dette i vedtægterne, så vedtægtsændringen kunne fremlægges på næste årsmøde.


6. VALG AF FORMAND
Klaus Hjorth blev genvalgt med akklamation


7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT

7.1. Valg af revisor
7.2. Valg af revisorsuppleant
Posten var vacant og efter alle havde set på hinanden et stykke tid, meldte Peter Ditmar Andersen sig, som kandidat.
Peter Ditmar blev valgt med akklamation.


8. EVENTUELT

8.1. Kurt Bagge spurgte om bestyrelsen havde noget mod folk i Holbæk, da de ifølge vedtægterne ikke kan tilhøre hverken SIF KBH eller SIF KOR.

   Citat fra vedtægter: 8.2. Kurt Bagge spurgte om bestyrelsen ikke ville følge vedtægterne:
   Citat fra vedtægterne §9 i:
   SIF Bestyrelsesreferater sendes ud til godkendelse, og hvis der ikke er kommet indsigelser inden 14 dage, er ref. godkendt.
   SIF bestyrelsesreferater fremlægges på hjemmesiden.


Det kan vel ikke passe at bestyrelse ikke har holdt nogle møder i 2021 og indtil videre er der fremlagt bestyrelsesreferater på hjemmesiden.
Bestyrelsen bedyrede, at de ville lægge referater på hjemmesiden.

8.3. Thomas Jensen efterspurgte en orientering hvordan det går i de andre SIF foreningernes aktivitetsudvalg.
I referat fra SIF FRH generalforsamling findes en kort gennemgang af hvad der rør sig i aktivitetsudvalgene.

8.4. Kristen Trap forespurgte om nogle af de andre SIF idrætsforeninger ønsker at overtage 3 robåde, som ikke blive benyttet i SIF KBH, da ro-udvalget var nedlagt og det ikke ser ud til at det kan genetableres.
Bådene er en fireåres inrigger og to toåres inriggere, som begge er af træ.
Den fireåres inrigger er bygget på orlogsværftet, som en svendeprøve.
Alternativt kunne foreningerne spørge om nogle civile ro-klubber ville overtage bådene.
Kristen trap havde undersøgt i sejlklubber og interressen var noget afkølet, når det bliver oplyst at bådene er af træ. Ro-klubberne vil kun have både af glasfiber pga. meget lettere vedligeholdelse.
Der blev stillet forslag om at bådene også kunne tilbydes til f.eks orlogsmuseet (nu en del af Krigsmuseet) eller Søfartsmuseet i Helsingør.
Billeder ligger på hjemmesiden. Tryk her

8.5 Johnny Bannow var fortaler for, at Årsmødet skulle afholdes i København, hvor Marineforeningen kunne yde langt bedre service end det, vi mødte her på VBC, Sjællands Odde.
Kristen trap oplyste at efter Forsvarets Rekrutteringstjeneste var flyttet til Nyholm var det kun sporadisk muligt at få værelser på marinekasernen på Nyholm.
De værelser man fik stillet til rådighed, var alle med bad på gangen.
Der blev snakket en del om andre muligheder for et nyt sted til at afholde Årsmødet

8.6. Willy Kristiansen udtrykte, at det var ærgerligt at SIF KOR ikke var repræsenteret, samt at SIF ARH kun stillede med en enkelt delegeret.

8.7. Paw Nielsen foreslog, at formændene for aktivitetsudvalgene fik et tilbud om at deltage i Årsmødet. De skulle f,eks, ikke have stemmeret.

8.8. Egon Persson foreslog, at der blev lavet et nyt oplag af T-shirt/poloshirts med SIF logo, som kunne sælges gennem SIF idrætsforeninger.

8.9. Tidspunkt og placering for næste årsmøde blev diskuteret, men ikke fastsat.Dirigenten overlod ordet til formanden

Formanden kaldte Paw Nielsen op.

Klaus overrakte ÅRETS LEDERPRIS til Paw med tak fordi han i SIF FRH formandens fravær pga. tjeneste, havde varetaget det daglige arbejde som Formand SIF FRH


Formanden og Paw efter overrækkelsen af Årets Lederpris

Efter overrækkelsen takkede formanden dirigenten for god styring af Årsmødet, samt deltagerne for god ro og orden under Årsmødet.

Årsmødet sluttede med et trefoldigt Hurra for SIF