VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN
Vedtægter i pdf til udskrivning


§ 1 Navn og hjemsted
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn (SIF FRH) har hjemsted på Flådestation Frederikshavn
Idrætsforeninger er medlemmer af Søværnets Idrætsfællesskab (SIF)
Foreningen er medlem af Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) og derved tilknyttet Danmarks idrætsforbund (DIF)


§2 Formål
Idrætsforeningens formål er at fremme interessen for den frivillige idræt inden for Forsvarsmini- steriets område ved idrætsvirke og socialt virke, at skabe rammer for udfordring og fællesskab for foreningens medlemmer.


§ 3 Medlemmer af foreningen
 1. SIF FRH dækker medlemmer nord for Limfjorden.
 2. Foreningens medlemmer oppebærer medlemskab via deres folkeregisteradresse.
 3. Medlemmer kan være medlem af alle aktivitetsudvalg i foreninger under SIF
 4. Som ordinære medlemmer i foreningen kan følgende personelkategorier optages:
 5. Personel med ansættelse samt frivillige under Forsvarsministeriets område.
 6. Værnepligtigt personel,
 7. Personel afskediget fra Forsvarsministeriets område.
 8. Ansatte under civil udbyder på Forsvarsministeriets etablissementer
 9. Som ordinære medlemmer kan optages pårørende til de i punkt c anførte personel­grupper. Ved pårørende forstås i denne sammenhæng ægtefælle/samlever og disses hjemmeboende børn.
 10. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke umiddelbart kan henføres til punkterne c eller d, efter foreningsbestyrelsens godkendelse. Ekstraordinære medlemmer kan ikke deltage i DMI forbundsmesterskaber.
 11. Som passive medlemmer kan optages personer, som ikke ønsker at udøve idræt, men blot vil være medlem af SIF.
 12. Kontingent fastsættes på SIF årsmødet.
 13. SIF kan udnævne medlemmer som æresmedlemmer, som har ydet en særlig årelang indsats for foreningen eller SIF generelt. Disse tildeles Søværnets Idrætsfællesskabs æres emblem. Æresmedlemmer er sidestillet med ordinære medlemmer. Æresmedlemmer er kontingent fri.

§ 4 Indmeldelse/udmeldelse af foreningen
 1. Indmeldelse eller ændring af medlemsstatus sker skriftligt via foreningen til SIF sekretariatet. Nye medlemmer modtager et velkomstbrev fra SIF sekretariat, foreningsvedtægter samt medlemsbevis.
 2. Udmeldelse sker skriftligt og regnes 3 måneder fra den 1. i den nærmest efter udmeldelsen følgende måned.


§ 05 Ledelse for foreningen

 1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste ledelse.
  1. Foreningens bestyrelse består af 1 formand, 1 kasserer og op til 5 bestyrelsesmedlemmer.
  2. Formanden og kasseren skal være tjenestegørende
  3. Formanden og op til 2 bestyrelsesmedlem vælges på lige år og kassereren og op til 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Derudover vælges op til 2 suppleanter hvert år.
  4. Til kritisk revision af foreningens regnskaber, eftersyn af kassebeholdning m.m. vælges på ordinær generalforsamling 2 revisorer for 2 år, således, at en afgår hvert år.
  5. Alle myndige medlemmer af foreningen er valgbar til bestyrelses - og suppleantposter, samt revisionsposter.
  6. Hvert år inden udgangen af marts afholder foreningen generalforsamling med følgende dagsorden:

          1. Valg af dirigent.
          2. Aflæggelse af beretning og visioner ved formanden.
          3. Godkendelse af regnskab.
          4. Orientering om SIF og foreningens budget.
          5. Behandling af indkomne forslag.
          6. Valg af formand.
          7. Valg af kasserer.
          8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
          9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
          10. Eventuelt.
  7. Indkaldelsen udsendes med 4 ugers varsel til aktivitetsudvalgsformændene samt på SIF hjemmeside

 2. Stemmeberettigede ved foreningens generalforsamling er alle myndige medlemmer.


 3. Forslag til behandling skal indsendes til formanden senest 2 uger inden generalforsamling.


 4. Forslag skal udsendes mindst 1 uger før generalforsamlingen til aktivitetsudvalgsformænd samt offentliggøres på SIF Hjemmeside


 5. Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når den skønner det nødvendigt ift. den ordinære generalforsamlings beslutninger omkring vedtagende forslag samt valg.


 6. Bestyrelsen leder foreningens anliggender mellem to generalforsamlinger og er ansvarlig for foreningens midler samt fordeling af kontingent til aktivitetsudvalgene.


 7. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for generalforsamlingen og skal i så vid ud­strækning som muligt, holde aktivitetsudvalgene underrettet om foreningens anliggender.


 8. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder mindst en gang i kvartalet.
  Derudover så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
  Møderne sammenkaldes af formanden og ledes af denne.


 9. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


 10. Bestyrelsen indstiller til hædersbevisninger og gaver til medlemmer og andre personer, der har ydet foreningen væsentlige tjenester eller har gjort sig særlig bemærket på det idrætslige område.
  Disse indstillinger afgøres af SIF


 11. Ved bestyrelsesmøder tages beslutningsreferat, i hvilket ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at forlange sin afstemning indført ledsaget af en kort motivering.


 12. Bestyrelsesreferater udsendes på mail senest 5 dage efter mødets afholdelse, til godkendelse og hvis der ikke er kommet indsigelser inden 14 dage er ref. godkendt.


 13. Formanden repræsenterer i almindelighed foreningen udadtil, og har bemyndigelse til, når foreningens interesser kræver det, at handle på bestyrelsens vegne.
  Forman­den skal senest på førstkommende bestyrelsesmøde orientere bestyrelsen om sine dispositioner
 14. .

§ 06 Tegningsret for foreningen
 1. Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren.
 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 07 Idrætsudvalg
Der kan med bestyrelsens godkendelse oprettes idrætsudvalg.
§ 08 Foreningens regnskab og økonomi

§ 09 Foreningens revision
Regnskab kan revideres af et registreret/statsautoriseret revisionsfirma.
Foreningens revision og foreningsbestyrelsen skal til enhver tid have mulighed for uhindret adgang til at ef­terse foreningens regnskab og kassebeholdning m.m.


§10 Eksklusion/karantæne
 1. Foreningens bestyrelse kan, når den skønner det nødvendigt af hensyn til foreningens om­dømme eller tarv, ekskluderer et medlem.
  Den ekskluderede har ret til at få sin sag for, på førstkommende generalforsamling, men ønsket om dette har ikke opsættende virkning.
 2. Foreningen orienterer SIF formanden om eksklusion, samt om medlemmer, der som repræsen­tanter for foreningen, idømmes karantæne af et andet forbund.

§ 11 Indskud og kontingenter
Foreningens midler bliver tildelt efter budgetforhandlinger med SIF.


§ 12 Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling og kun såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.


§ 13 SIF Foreninger
Foreningen skal respektere og tilslutte sig SIF vedtægter.


§14 Opløsning af foreningenVedtaget på generalforsamling den 21 sep. 2021

Dirigent:
Bent Råbjerg