REFERAT FRA SIF ÅRSMØDE 2024 AFHOLDT PÅ SJÆLLANDS ODDE FREDAG D. 3. MAJ
Referat i pdf til udskrift

17 delegerede og inviterede var mødt op til SIF Fællesskabs Årsmøde på Søværnets skoler, VBC, Gniben, Sjællands Odde

          

Mødet startede med, at formanden bød velkommen.

Formanden bad om, at der afholdtes 1 minuts stilhed for de medlemmer, der var gået bort i perioden siden sidste møde, heriblandt Kristen Trap, som bestred posterne som Formand for SIF KBH og som SIF Fællesskabs kasserer, da han gik bort.

Mødet startede herefter op.

1. VALG AF DIRIGENT
Bent Raaberg blev foreslået og valgt med akklamation.
Bent konstaterede, at mødet var indkaldt iflg. vedtægterne og årsmødet var beslutningsdygtigt.
I tilfælde af behov for afstemninger konstaterede dirigenten at der var i alt 18 stemmer inkl. fuldmagter.


2. BESTYRELSEN BERETNING
Formanden Klaus fik ordet:
Det er ikke de store udsving i, hvad der sker i Søværnets Idrætsforeninger fra år til år. Det er det vi i den sidste ende har det bedst med.

Der er god gænge i foreningerne og der bliver dyrket sport og socialt samvær.
To ting vi ikke må glemme at have for øje, når vi kigger ind i hvilket aktiviteter, der foregår ude i foreningerne.

Vi venter stadig på, at der skal komme en udmelding om det forstående Forsvarsforlig. Hvad vil det generelt betyde, og er det noget vi i SIF kan drage fordel af.
Her tænkes på om vi får et større indtag af værnepligtige, og om vakante stillinger igen begynder at blive besatte, så vi på den måde får et tiltrængt større værgegrundlag.
Det vil tiden vise.
Først skal forligskredsen dog blive enige om hvad der skal stå i forligsteksten.

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden, hvor Foreningerne har oplagt referater fra deres respektive generalforsamlinger.

Der er cirka 1275 medlemmer, hvoraf de godt 725 er aktive.

Idræt
SIF KBH stod endnu en gang for afvikling af Forsvars Mesterskab i sejlads.
Der er igen holdt SIF mesterskab i Golf.
Desværre det eneste landsmesterskab der er tilbage i SIF regi. Der var øget tilslutning specielt på kvindesiden, hvilket ses som meget positivt.

SIF FRH var stor aktør ifm. Garnisonens idrætsdag, hvor SIF FRH stod for flere events i løbet af dagen.
Der var arrangeret bl.a. løb og floorball. En dag der gav lidt nye medlemmer.

Der har været deltagelse ved flere DMI-mesterskaber med gode resultater til følge.
SIF har blandt andet deltaget i DMI faldskærmsudspring

IPSC skydning prøvestævne er gennemført og er taget på listen over DMI sportsgrene.

Padel prøvestævne afviklet med stor tilslutning - er besluttet at blive en fast del af DMI's stævnekalender.

E-sport er kommet som fast sportsgren.

Mediedækning
Der har været lidt udfordringer med at kunne sende og modtaget mail.
Webmasteren har haft hyppig kontakt med ny udbyder af internet og mailserver.
Det går hele tiden i den rigtige retning, men der kan være nogle hindringer i at vi bruge "Æ" i vores adresser.

DMI:
SIF har for nuværende flg. repræsentanter i DMI's ledelsesorganer
Vicegeneralsekretær: Jan Vesthede
Amatør og ordensudvalg: KA Henrik Ryberg (Formand)
KK Lars Hjulgaard (Suppleant)
Eliteudvalget Jan Vesthede/td>
Hæderstegnsudvalget KA Henrik Ryberg
Præmieudvalget: Jan Vesthede

SIF er således bredt repræsenteret i DMI's ledelse og som sådan med til at præge udviklingen på det sportslige område i forbundet.

Fremtid:
Der skal i 2024 laves en opdatering af vedtægterne og tilhørende bestemmelser, så vi kan komme uoverensstemmelser til livs.
Et arbejde SIF BST vil starte op før sommerferien med forventet fremlæggelse på årsmødet 2025 til forhåbentligt godkendelse.

I store træk er årene som går copy-paste fra de forrige. Der er ikke de store udsving.
Det kan godt betragtes som positivt, men det kan også være negativt, hvis vi ikke følger med udviklingen og tilpasser os til de nye tider og kigger ind i hvad der rører sig specielt blandt de unge.
Vi skal tage beslutning om, hvad det er vi skal, og vil tilbyde de unge mennesker, som vi gerne skulle have mere fat i.
Vi har også et ansvar for at de unge blive introduceret til den frivillige idræt.
Vi kan være med til at flytte frivillige ud i de civile foreninger, ved at give dem en god oplevelse, mens de er i Søværnet.

Bestyrelsen er klar over, at der bliver kæmpet med de forhåndenværende midler, og dette kan der ikke takkes nok for.
Det er de frivillige, der holder dampen oppe, og sikrer at vi fortsat har frivillig idræt i regi af Søværnet.

Vi er til stadighed en meget billig idrætsforening uanset hvilken af de mulige idrætsgrene, der ønskes dyrket.
Der er en stor del ikke aktive medlemmer, som vi nyder godt af.
De ønsker ikke noget til gengæld for deres kontingent
. Denne gruppe af medlemmer bliver kun mindre som årene går. Ikke at vi kan gøre så meget ved den kendsgerning, men hvis vi skal bibeholde eller højne aktivitetsniveauet, skal vi se på, hvad muligheder vi har, for at hente indtjening på anden vis.

Uden at være sortseer, så kan det alt sammen betyde en forhøjelse af kontingent.
Enten til SIF eller i form af særkontingent.

SIF FRH deltager igen i Garnisonsidrætsdagen.
SIF KBH Badminton står for afvikling af DMI-mesterskab i 2025.

Til slut vil Formanden gerne takke SIF bestyrelse samt Foreningerne og deres udvalg for samarbejdet med ønsket om fortsat godt samarbejde.

Tak for ordet

Beretningen blev godkend med akklamation.


3. GODKENDELSE AF REGNSKAB
Kassereren Thomas startede med at oplyse, at regnskabet manglede en del bilag, da den tidligere kasserer var afgået ved døden midt i regnskabsåret, og det derfor ikke havde været muligt at fremskaffe alle bilag.
Regnskabet byggede derfor primært på posteringer på kontoudtog.

Thomas gennemgik posterne på regnskabet

Dirigenten efterspurgte spørgsmål.

Egon ønskede at få at vide hvad de 10.000 kr. til "Drift Århus sejlsport" var brugt til.
Formanden forklarede, at de var gået til drift som vedligeholdelse og forsikringer.

Willy efterlyste, at der i referater fra SIF Fællesskabs bestyrelsesmøder var angivet beløb, som var frigivet til udvalgene f.eks. båd til Korsør samt beløbet til indkøb af våben og kikkerter.
Der opstår en lille diskussion om emnet, og resultatet var bestyrelsen ikke mente, at sådanne beløb skulle opføres, da beløbene ikke var endelige, men var et arbejdsgrundlag for indkøb for udvalget.
Beløbet kunne efterfølgende både reguleres op og ned på baggrund af hvad materiellet kunne erhverves for.

Willy anførte, at regnskabet ikke var udsendt i forbindelse med indkaldelsen til årsmødet, som de skal i henhold til vedtægterne, men først noget senere.
Willy påpegede, at når nu vedtægterne skulle revideres, at der blev lavet nogle vedtægter som også kunne efterleves.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der i bestyrelsen beretning var angivet, at der arbejdes på, at et nyt sæt vedtægter skal fremlægges på årsmødet i 2025.

Regnskabet blev sat til afstemning og godkendt.


4. FREMLÆGGELSE AF BUDGET SAMT FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Kassereren Thomas gennemgik budgettet.
Thomas fremhævede, at budget nu udviste balance mellem indtægter og udgifter.

Kontingent til SIF Fællesskab fortsatte uændret.


5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Dirigenten Bent opgjorde, at der i de indkomne 5 forslag (3 fra SIF KBH og 2 fra SIF FRH) var 2 specifikke forslag til vedtægtsændringer og et forslag med en tekst, som ikke var angiver, hvor den skulle indplaceres.
Desuden efterlyses en redegørelse omkring afvikling af SIF ÅRHUS, samt om dette giver anledning til ændringer i foreningernes vedtægter, samt en afklaring at proceduren for tildeling af tilskud til indkøb af materiel.

Formanden Klaus foreslog, at udsætte afstemninger omkring vedtægtsændringer, da bestyrelsen netop havde besluttet at lave en workshop, og ville fremlægge nye vedtægter til vedtagelse ved næstkommende årsmøde i 2025.

Peter Ditmar fastholdt, at forslag skulle til afstemning, da de omhandlede principielle forhold.

Forslagene blev taget under behandling.

Forslag 1 fra SIF KBH vedr. redegørelse omkring lukningen af SIF ÅRHUS blev taget under behandling.)
Der opstod en længere diskussion og meningsudveksling om nedlukningen af SIF ÅRHUS.

Slutligt vedkendte formanden sig, som tidligere anført, at det ikke var en køn nedlukning, men resultatet er nu, at SIF ÅRHUS er nedlagt, og sejlsportsudvalget, som var det eneste aktive udvalg, er nu et udvalg underlagt SIF FRH sejlsportsudvalg.

Dirigenten forespurgte om, der var indvendinger omkring, at der ville blive taget hensyn til dette forløb ved udarbejdelse af nye vedtægter. Ingen var imod.

Forslag 3 fra SIF KBH vedr. tildeling af tilskud til materielindkøb.
Der var en meningsudveksling omkring, hvordan "og/eller" skulle fortolkes i vedtægternes §11 pkt. d.

Formanden fastslog, at der skulle være fuld enighed, og det ikke kunne fortolkes derhen, at der var mulighed for en flertalsafgørelse.

Formand Korsør Tommy udtrykte, at der skulle ændres i vedtægterne, så der er mulighed for flertalsafgørelser.

Thomas oplyste, at han havde sagt nej, da der skulle være balance i regnskabet mellem indtægter og udgifter, ellers ville SIF lukke om få år.

Peter Ditmar påpegede, at der var balance på driftsudgifterne.
Pengene til materielindkøb skulle tages fra kapitalen, som er omkring 1 million kroner.
Hvis der senere kommer ubalance i driften, så må enten særkontingent eller kontingent til SIF Fællesskab stige.
Der er således ingen fare for, at SIF foreningerne lukker.

Egon berettede omkring de udfordringer SIF KBH sejlsport står over for omkring de nye besejlingsforhold i København.
Der skal nu sejles ud igennem Kronløbet, hvor området for fritidssejlere er meget smalt og langt, så det kan være en udfordring for både der alene bruger sejl, især ved de i øvrigt fremherskende vindretninger.
Løbet lukkes i perioder vha. lyssignaler, når der er aktivitet med erhvervstrafik.

John gjorde opmærksom på, at formanden alene kan vælte en ansøgning om tilskud, selvom alle foreninger er positive med den nuværende fortolkning af vedtægterne.

Dirigenten opsummerede, at der var et behov for at vedtægterne blev revideret.

Forslag 2 fra SIF KBH og Forslag 1 fra SIF FRH
Dirigenten foreslog, at de 2 forslag vedr. §5 afventer de nye vedtægter til næste år.

Efter lidt meningsudvekslinger blev det besluttet at holde en lille pause, inden forslagene blev behandlet.

Forslag 2 fra SIF KBH
Mødets genoptagelse startede med, at Peter Ditmar fremlagde motivationen SIF KBH forslag.

Herefter blev der afholdt afstemning og 6 stemte for forslaget.

Dirigenten konstaterede, at forslaget faldt på reglen om at ¾ af stemmerne skal stemme for en vedtægtsændring.

SIF FRH frafaldt afstemning om deres forslag 1, og det afventer nu den kommende revision af vedtægterne.

Forslag 2 fra SIF FRH Dirigenten spurgte om i hvilken paragraf, hvor SIF FRH havde tænkt sig, at teksten i forslaget skulle tilføjes.

Willy oplyste, at SIF FRH havde tænkt sig at det skulle være under paragraf om regnskaber.
Frafaldt afstemning og afventer det medtages i nye vedtægter.


6. VALG AF FORMAND
Klaus Hjorth var på valg og blev genvalgt med akklamation.


7. VALG AF KASSERER
Thomas Jensen var på valg og blev genvalgt med akklamation.


8. VALG AF REVISORER OG REVISORSUPPLEANT
Revisor Henning Grevelund KBH var på valg og blev genvalgt med akklamation
Jens Peter Ditmar KBH var ikke på valg
Revisorsuppleant Jesper Samming KOR var på valg og blev genvalgt med akklamation


9. EVENTUELT
Egon inviterede mellemmer af bestyrelserne til en sejltur ud og ind af Kronløbet, så bestyrelsen ved selvsyn kunne opleve de udfordringer SIF KBH sejlsport har med de nye besejlingsforhold i KBHs havn.

Peter Ditmar oplyste, at SIF KBH sejlsport netop i dag har overtaget en donation af en MAXI 77 fra æresmedlem Kurt Bagge Rasmussen.
Båden var i eftermiddags blevet søsat, og ville blive sejlet mod København fra Havnebyen Sjællands Odde lørdag morgen.
Peter Ditmar gjorde opmærksom på at donationen ikke har den konsekvens, at SIF KBH sejlsport har opgivet indkøb at større sejlbåd med indenbords motor til at afhjælpe problemer med de nye besejlingsforhold i København, samt tilsikre øget kapacitet for oplæring af de nu 140 medlemmer af sejlklubben til sejlads og sejlsport.

Jesper Bagge overbragte en hilsen fra Pia og Kurt Bagge

Willy foreslog, at alle udvalgsformændene skulle inviteres til årsmødet, så de kunne udveksle erfaringer, samt være med til at udstikke retningslinjer for, hvordan SIF skulle udvikle sig i fremtiden.

Formanden oplyste, at der snarest ville blive indkaldt til en workshop omkring udarbejdelse af nye vedtægter med ham selv som formand.

Thomas oplyste, at ski udvalget var nedlagt i SIF FRH.
Til gengæld var indstiftet et Padel udvalg.
De havde nu søgt DMI om tilskud til oprettelse af en Padel bane.
De havde undersøgt prisen på en padel bane, og fra ny kostede en bane omkring 400 Kkr.
Brugte baner kunne dog erhverves for ca. 50 Kkr pr/bane, idet der nogle steder var opført for mange baner, altså en overkapacitet.

Jesper (KOR) supplerede med, at det er en sport, som er meget efterspurgt, og kan dyrkes på mange niveauer af folk i alle aldre.

Johnny Bannow tog ordet og fortalte, at han syntes, at tidligere var tonen bedre mellem foreningerne, og alle arbejdede for alles bedste.
Han ønskede, at der fremover ville være mindre mistro og ballade mellem foreninger, samt at der ikke alene tænkes på fremme af egne interesser.

Herefter takkede først dirigenten og bagefter formanden for god ro og orden under årsmødet, og der gjordes klar til skafning, samt efterfølgende socialt samvær.


CHRISTIAN GØTTERUP                         BENT RAABJERG
Referent                                            Dirigent