REFERAT FRA SIF KBH GENERALFORSAMLING D. 28. MARTS 2023
Referat i pdf til udskrift


VELKOMST
Formand for SIF KBH Kristen Trap (KT) bød de fremmødte velkommen til dette års generalforsamling.

VALG AF DIRIGENT
SIF KBH formand foreslog Allan Carstensen (AC) som dirigent. Der var ingen andre forslag, og ingen protester, hvorfor AC blev valgt.
Herefter overtog dirigenten styring af generalforsamlingen.

Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved opslag på SIF KBH hjemmeside.
Herefter blev det konstateret at der var fremmødt 17 stemmeberettigede medlemmer.
Dirigenten overlod ordet til formanden for aflæggelse af beretning.


FORMANDENS BERETNING
SIF KBH er en del af noget større.
Siden SIF KBH blev stiftet i 1988 har SIF KBH været en idrætsforening under DMI og derigennem tilknyttet DIF, og derved haft ansvar, pligter og rettigheder i f.t. DIF love og bestemmelser.
Efter nedlæggelse af SIF sekretariat har SIF KBH mistet en stor hjælp i det daglige. Disse opgaver er herefter faldet på SIF KBH Bestyrelse.

DMI
DMI budgetterer aktuelt med et driftsunderskud på 300.000 kr. om året, hvilket kun kan fortsætte et par år før kassen er tom.
På den baggrund blev en kontingentforhøjelse på 50% godkendt. Samtidig skal DMI se på deres omkostninger, for samtidig at spare på driftsudgifterne.

SIF Fællesskab 50 års jubilæum
SIF bestyrelse havde besluttet at afsætte 40.000 kr. over budgettet for 2022 til at de 4 foreninger kunne markere jubilæet.
SIF bestyrelse fik samtidig udarbejdet et jubilæumsskrift.
SIF KBH markerede jubilæet ved et arrangement i Marinestuen, hvor formænd og kasserer fra alle udvalg var inviteret samt DMI bestyrelse og administration.

Aktivitetsudvikling
SIF KBH støtter idrætsaktiviteterne for SIF KBH medlemmer gennem de enkelte udvalg.
Der er sket en række tiltag omkring foreningslivet ved at Kulturministeriet oprettet er centralt Foreningsregister (CFR), som primært har til formål at undgå at enkeltpersoner bliver indberettetiget flere gange for derved at opnå større tilskud fra tipsmidlerne.
Desværre lukkede SIF Århus i september 2022 og SIF har overtaget ledelse af SIF Århus tidligere sejlsportsudvalg.

Økonomi
SIF bestyrelse har ikke udsendt økonomiske retningslinjer for vores fælles økonomi, men de ser behov for en opstramning i f.t. SIF driftsbudget i de kommende år.
Aktuelt har SIF haft et driftsunderskud på lidt over 80.000 kr. i 2022, som skyldes en bevidst underskudsbudgettering.
Der er fremadrettet behov for at stramme op, men samtidig arbejde på at få flere medlemmer igen.
Det kommende forsvarsforlig vil medføre flere ansatte, hvorfor det skulle være muligt at få flere medlemmer.

Nyholms fremtid
SIF KBH deltager i arbejdet omkring Nyholms fremtid, og aktuelt vil der ikke ske nogle ændringer før 2026.
Det vil være en fordel for SIF KBH, hvis fredningen af Nyholm går igennem.

SIF KBH administration
Den daglige opgave er at følge op på medlemsregistrering, så dem der ønsker at være medlem af SIF KBH bliver meldt ind og modtages i de respektive aktivitetsudvalg.
Vi har oplevet en medlemstilbagegang, men vi får stadig nye medlemmer primært til vores aktivitetsudvalg.

Visioner for 2023
Den primære opgave er at skabe mulighed for bedre rum og rammer for en øget aktivitet i udvalgene.
Her skal det nævnes, at DMI har optaget Søværnets Officerss Skoles Idrætsforening i år. I den forbindelse har SIF og SIF KBH en fælles interesse i at få etableret et samarbejde med denne nye forening.
Afslutningsvis skal der lyde en tak til udvalgene for deres arbejde i 2022 med håbet om en god og sund udvikling for SIF KBH fremadrettet.

Dirigenten spurgte herefter om der var spørgsmål til formandens beretning.

Herefter startede en debat omkring formandens ret ensidige interesse for SIF KBH Sejlklub forhold, og angreb på deres kasserer udtrykt gennem en længere mail korrespondance.

Formanden havde udeladt at nævne den ekstraordinære generalforsamling i sin beretning, og referat fra denne er endnu ikke udsendt.
Formanden udeladelse af hans gentagne angreb på SIF KBH sejlklub kasserer, og spørgsmål til hvor stor iver han har udvist i f.t. deltagelse i andres udvalgs generalforsamlinger.
Formanden fastslog at han over tid har deltaget i generaforsamlinger for Sportsfiskerudvalget, Golfudvalget, og naturligvis Skydeudvalget hvor han selv har siddet i bestyrelsen.

Formanden fastholdt, at hans mails til Sejlklubbens kasserer var "Fortrolige" og forbeholdt SIF KBH bestyrelse, men J.P.Ditmar Andersen havde valgt at videresende dem internt i sejlklubben, da de ikke kun var et angreb på ham som kasserer, men i lige så stor omfang var et angreb på SIF KBH Sejlklub og deres forsøg på at udvikle udvalgets samlede aktiviteter.

F.eks. angreb formanden sejlklubbens arrangement med sejlads/klubmesterskab i havkrydsere i Kroatien, som misbrug af SIF midler. Dette til trods for, at den enkelte deltager selv havde betalt for deres rejse/deltagelse.

Samtidig ses der ikke den samme interesse fra formanden, overfor andre af SIF KBH udvalg, som samtidig får væsentlig højere tilskud pr. medlem end det sejlklubben får.
Flere fra sejlklubben ser formandens angreb for direkte ødelæggende for sammenholdet i SIF KBH. Dette gælder specielt at det fremgår i formandens mail, at "SPU nu er udenfor SIF og SIF KBH". Flere fremmødte er ikke enige med den udlæggelse.

Denne debat forsatte i en længere perioden uden, at der kom nye informationer frem, hvorfor dirigenten stoppede debatten og lagde formanden beretning op til afstemning.
Formanden udtrykte efterfølgende, at resultatet af afstemningen indikerede mistillid til bestyrelsen.


Herefter overlod dirigenten ordet til SIF KBH Kasserer til fremlæggelse af regnskabet.


GODKENDELSE AF REGNSKABET
Regnskabet dækker perioden 1 JAN - 31 DEC 2022.
Regnskabet var ikke revideret, da regnskab fra Sportsfiskerudvalget ikke var modtaget.

Kassereren gennemgik dog først SIF KBH eget driftsregnskab som udviste et driftsoverskud på 3.189 kr.

Herefter præsenterede han de modtagne regnskaber fra de enkelte udvalg, hvor alle på nær et, havde haft et driftsunderskud, hvorved de enkelte udvalg havde reduceret deres aktiver (bankindestående).

Afslutningsvis gennemgik kasseren SIF KBH samlede regnskab, hvoraf fremgår at de samlede aktiver i SIF KBH med underliggende udvalg er reduceret fra 62.215 kr. pr 31 DEC 2021 til 37.483 kr. pr 31 DEC 2022.

Da det endelige regnskab ikke forventes at ændres meget ved at Sporrotsfiskerudvalgets tal bliver tilføjet, anmodede kassereren om, at generalforsamlingen godkender regnskabet med forbehold med krav om at det endelige reviderede regnskab lægges på SIF KBH hjemmeside snarest muligt.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

C. Gøtterup anmodede om at medlemstallet for de enkelte udvalg fremgår af regnskabet, hvorved det fremgår hvor stort et tilskud det enkelte udvalg får pr. medlem.
Kasseren svarede, at dette naturligvis er muligt.
Han oplyste samtidig hvoar mange medlemmer der aktuelt er i de enkelte udvalg.
Medlem fra Sportsdykkerudvalget kunne dog oplyse at deres tal skulle hæves, da det var for lavt.
Det hHar dog ingen betydning i f.t. baggrunden for spørgsmålet, da de ikke har modtaget tilskud fra SIF KBH.

Herefter lagde dirigenten regnskabet op til afstemning:
Regnskabet blev herefter godkendt med forbehold om, at endeligt revideret regnskab lægges på SIF KBH hjemmeside.


INDKOMNE FORSLAG
Dirigenten spurgte om der var nogle indkomne forslag.
Formanden oplyste, at der ikke var nogle forslag.


VALG TIL BESTYRELSE OG REVISORER
Valg af kasserer.
Anker Østrup var på valg og var villig til genvalg. Genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlem
Frank Caspersen var på valg og var villig til genvalg. Genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleant
John Andreasen var på valg og ar villing til genvalg. Genvalgt.

Valg af kritisk revisor
Per Jensen var på valg og villig til genvalg. Genvalgt.

Valg af revisorsuppleant
Søren M. Madsen var på valg og blev genvalgt.


EVENTUELT
Generalforsamlingen blev herefter afrundet af formanden, hvorefter der blev der udråbt et trefoldingt leve for SIF KBH.,

...hvorefter Formanden inviterede på smørrebrød og en enkelt øl eller vand.Allan Carstensen
Dirigent