REFERAT FRA SIF KBH GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG D. 29. MARTS
Referat i pdf til udskrift


VELKOMST Formand for SIF KBH Kristen Trap (KT) bød de fremmødte velkommen til generalforsamling.

VALG AF DIRIGENT SIF KBH formand foreslog Henning Grevelund (HG) som dirigent.
Der var ingen andre forslag, og ingen protester, hvorfor HG blev valgt. Herefter overtog dirigenten styring af generalforsamlingen.

Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var indvarslet ved opslag på SIF KBH hjemmeside, og ved fremsendelse af invitation til udvalgsformændene.
Da der aktuelt ikke er et krav om hvor lang tid før dette skal ske, spurgte han generalforsamlingen om man kunne godkende at generalforsamlingen var varslet med passende tidsfrist. Dette blev accepteret af alle.

Herefter overlod han ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

FORMANDENS BERETNING Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål til formandens beretning.
Da der ikke var nogle spørgsmål blev beretningen sat til afstemning og godkendt.

GODKENDELSE AF REGNSKABET
Herefter blev ordet givet til kasseren for fremlæggelse af regnskab for 2021.
Regnskabet dækker perioden 1 JAN - 31 DEC 2021. Revisorerne har gennemført revision, og kunne i den forbindelse konstatere at regnskabet stemte, at midlerne (på bankbog) var til stede.
De havde dog tre bemærkninger til bilag eller udgifter som følger:
SIF KBH og alle på nær et udvalg har haft driftsunderskud i 2021 på samlet 26.364 kr.
Dette hænger sammen med at SIF KBH i 2020 havde et driftsoverskud grundet manglende aktiviteter i 2020 henset til Covid 19.
Da SIF KBH og specielt de underliggende udvalg ikke skal opbygge en større egenkapital, så har alle arbejdet på at reducere egenkapitalen i alle udvalg.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til kasseren. Der var ikke yderligere spørgsmål.

Herefter blev regnskabet sat til afstemning og godkendt.

INDKOMNE FORSLAG
Dirigenten spurgte om der var nogle indkomne forslag.
Der var modtaget forslag til vedtægtsændringer fra SIF KBH bestyrelse, samt et antal forslag fra J.P.D. Andersen.

Dirigenten oplyste dog, at forslagene fra Ditmar var modtaget for sent i f.t. vedtægterne.
Dette gav en del diskussion, men det endte med, at generalforsamlingen godkendte at forslagene kunne behandles, da de var modtaget i h.t. den termin, der fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Først blev bestyrelsen forslag 1 behandlet:
Forslag 1: Ændring til 6 pkt a: Ændringen fastsætter "at generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel på mail til udvalgsformændene og på hjemmesiden".
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2: Ændring af 6 pkt d: Ændring af dagsorden for generalforsamlings, idet dagsorden pkt. 2 ændres til "Aflæggelse af Formandens beretning".
Herved inkluderer den ikke længere visioner for fremtiden, da dette kunne opfattes som en valgtale.

Herefter blev Ditmars 7 forslag behandlet.
Forslag 1. Ændring til 6 pkt. b omkring oprettelse af faste udvalg. Forslag at ændre teksten til "Bestyrelsen opretter faste idrætsafdelinger og klubber, i disse vedtægter benævnt "Udvalg". Generalforsamlingen nedlægger formelt faste idræts udvalg efter indstilling fra bestyrelsen".
Forslaget blev sat til afstemning, hvor der var 6 stemme for, 3 imod og 4 der ikke stemte.
Forslaget blev derfor ikke godkendt.

Forslag 2. Ændring af 8 pkt. a om at ændre ordet "Ordinært medlemsmøde" til "Generalforsamling". Denne ændring skal samlet foretages 4 steder.
Forslaget blev ikke godkendt, idet der var 8 stemmer for, 1 imod og 4 der ikke stemte.

Forslag 3. Dette forslag blev sprunget over, idet det reelt var det samme som bestyrelsens forslag 1, som allerede var vedtaget.

Forslag 4. Ændring til 8 pkt. a, hvor teksten om at Skydeudvalget skal overholde gældende love. Alle udvalg skal overholde gældende love, hvorfor dette ikke er nødvendigt at anføre i vedtægterne.
Formanden påpegede hertil, at skydeudvalget har særlige forhold i f.t. våbenloven, hvorfor han anså det for vigtigt, at den nuværende vedtægt fastholdes.
Forslaget blev ikke vedtaget, idet der ikke var flertal for forslaget

Forslag 5. Ændring om ændring af benævnelse for "Ordinært medlemsmøde" til "Generalforsamling".
Se forslag 2.
Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 6. Dette forslag udgik, idet der allerede er gennemført en ændring, der giver mulighed for at forøge antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 5 til 7.

Forslag 7. Indførelse af et minimums kontingent på IOO kr. årligt i alle udvalg.
Samtidig kan SIF tilskud til det enkelte udvalg højst andrage 2/3 af udvalgets indtægter i budgettet, og at et medlem kun kan trække et SIF tilskud på 2,5 x SIF kontingentet.
Forslagsstiller anførte, at de valgte beløb og tal kunne ændres, men anførte, at SIF KBH på denne måde kunne sikre mere fair/ligelig fordeling af SIF tilskud til de enkelte udvalg, hvor der i dag er meget stor forskel på hvad det enkelte udvalgsmedlem får i SIF tilskud.

Det blev af Formanden og andre påpeget, at denne mere fair fordeling skulle ske på SIF niveau og ikke på SIF KBH niveau, da de tre andre foreninger (Korsør, Århus og Frederikshavn) forsat kunne forsætte med at trække unfair tilskud, hvis de ikke indfører tilsvarende ændring til deres vedtægter. Derfor bør denne ændring gennemføres på SIF niveau.

Forslaget blev ikke vedtaget, idet der var 3 stemmer for, 1 imod og 9 der undlod at stemme.

VALG TIL BESTYRELSE OG REVISORER
Valg af formand.
Kristen Trap var på valg og var villig til genvalg. Genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlem.
J.P. Ditmar Andersen var på valg og var villig til genvalg. Genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlem.
Lars Bach var på valg og villig til genvalg. Genvalgt.

Valg af suppleant til bestyrelsen.
Christian Gøtterup havde oplyst, at han ville stoppe som suppleant, hvorfor der skulle vælges en ny.
John Andresen blev opstillet og valgt.

Jan N. Vesthede var på valg og var villig til genvalg. Genvalgt.

Valg af kritisk revisor.
Axel Svensen var på valg og villig til genvalg. Genvalgt.

Valg af revisor suppleant.
Søren M. Madsen var på valg og blev genvalgt.

EVENTUELT
Egon Person bad om ordet og udtrykte sin utilfredshed med hvordan Ditmars forslag indledningsvis blev behandlet af dirigenten og formanden.

Generalforsamlingen blev herefter afrundet af formanden, ved at takke dirigenten for sit arbejde, hvorefter han modtog en lille erkendtlighed.

Han modtog ligeledes en gave fra Skydeudvalget, i anledning af at han var fyldt 80 år d. 30 DEC 2021.

Herefter inviterede formanden på smørrebrød og en enkelt øl eller vand.