REFERAT FRA SIF KOR GENERALFORSAMLING AFHOLDT D. 24. FEBRUAR 2022
Referat i pdf til udskrivning


1. Formanden bød generalforsamlingen velkommen og overgik til valg af dirigent.
Her valgtes Jeppe Nielsen

2. Til referent blev valgt Jes Hansen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og herefter overgik forsamlingen til den udsendte dagsorden.

3. Beretning fra formanden (FM).
Da vi afholdt vores sidste generalforsamling for blot få måneder siden grundet Corona, var der ikke så meget at berette.
Dog kunne FM fortælle, at der er indkaldt til årsmøde i Søværnets Idrætsforening d. 6. maj.

FM gjorde opmærksom på, at der skal foretages medlemsindberetning af kassererne i hvert udvalg i henhold til udsendt ”rykker”.

Vandreudvalget, som vi troede var ophørt, er dukket op igen.
Dette har noget at gøre med, at de officielle marcher forventes genoptaget efter coronasituationen.

Skydebanen på Holmen bliver måske nedlagt og i så fald rykkes skydeaktiviteterne ud på Amager Skydeklub.

Det snarlige SIF 50 års jubilæum betyder en del aktivitet i den kommende tid. Blandt andet vil der blive trykt et Jubilæumsblad i 5000 ekspl.
SIF Korsør kontaktperson i forhold til jubilæumsaktiviteter vil være Jes Hansen, lonnjes@mail.dk

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

4. SIF Korsør nye vedtægter blev delt ud og efter gennemlæsning blev disse vedtaget.

5. Udvalgenes beretning. 6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse. 8. Aflæggelse af regnskab. Regnskab samt budget for 2022 blev godkendt.

9. Eventuelt. Et medlem orienterede om, at det er vigtigt fremover, at udvalgene har afholdt deres årsmøde/generalforsamling, inden SIF Korsør afholder den samlede generalforsamling.

Formanden takkede for god ro og orden og forsamlingen overgik herefter til stegt flæsk med persillesovs.

Jes Hansen
Referent