REFERAT GENERALFORSAMLING SIF KOR TORSDAG D. 2. DEC 2021 KL: 1700
Referat SIF KOR Generalforsamling 2021 i pdf


Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Sommerlyst torsdag d. 2. december kl. 17.00.
Formanden bød de fremmødte velkommen og generalforsamlingen overgik til den udsendte dagsorden.

A. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
a. Valg af dirigent: Jesper Samming blev valgt til dirigent.
b. Valg af referent: Jes Hansen blev valgt til referent.


B. FORMANDENS BERETNING:
Formanden (FM) orienterede om den sene indkaldelse til generalforsamling, som skyldtes Covid 19 situationen i foråret.
FM bød velkommen til de nye ansigter i kajakudvalget.

Herefter orienterede FM om strukturen i Søværnets Idrætsforening (SIF) samt arbejdet i bestyrelsen, herunder om mange mails ang. Kajakudvalget.

FM fortalte, at efter bladet ”Marineidræt” er ophørt med at udkomme, har talerøret til medlemmerne fortrinsvis været via mediet ”Facebook” og de sider, som udvalgene har oprettet her.

Nye udvalg i støbeskeen er vandreudvalg samt flugtskydningsudvalg. SIF Korsør mangler stadig aktive medlemmer og de fremmødte blev opfordret til at hverve medlemmer. Herefter fortalte FM om de årlige budgetter.

Der var ingen bemærkninger til FM beretning som herefter blev vedtaget.


C. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB:
Kassereren oplæste regnskabet for 2020 og kunne blandt andet berette, at vi ikke har fået tilført midler i 2021, men har brugt af den overførte beholdning fra 2020.
Der udspandt sig en længere debat om tildeling af midler i denne forbindelse. Herefter blev regnskabet godkendt.


D. BERETNING FRA UDVALGENE:

Kajakudvalget: Fortalte at der ville blive arrangeret instruktion på Flådestationen i anvendelsen af kajak. Og at der ville blive arrangeret fællesture i fremtiden.

Golfudvalget: Orienterede om de afholdte matcher samt weekendtur. Herunder også vindere af disse. Fortalte, at Kim Jensen fra SIF Korsør blev dette år SIF mester.

Fiskeriudvalg: Der har ikke været mange aktiviteter af flere årsager og materiellet er ved at være slidt ned. Søger efter en erstatning for ”Marta”, som snart ikke kan mere. Der har været mange udlån af de 2 både. Man har søgt om at få tildelt en af Søværnets 9 m. både, men fået nej.

Badmintonudvalget: Består af 3 medlemmer og spiller med i Firmaidræt.

Pause med fortæring af stegt flæsk og kartofler/persillesovs.E. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG:
Ingen indkomne forslag.


F. VALG AF BESTYRELSE:
Valg af formand: Tommy Knudsgaard blev valgt til ny formand.
Valg af næstformand: Barny Brodersen forbliver næstformand indtil næste generalforsamling.
Valg af kasserer: Jesper Samming blev valgt til ny kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlem: Carsten Morgen blev valgt som bestyrelsesmedlem.


G. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT:
H. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER:
Carsten Morgen blev valgt som bestyrelsesmedlem.


I. EVENTUELT:
Der var forslag fra et medlem af generalforsamlingen om aktiviteter på tværs af udvalgene.
Dette medførte en længere drøftelse om, hvordan bestyrelsen måske kunne udfærdige plakater og udvalgene nogle ”åben dage”, hvor eventuelle nye medlemmer kunne komme og prøve aktiviteter af.
Bestyrelsen vil arbejde videre med sagen.

FM erklærede generalforsamlingen for afholdt og takkede for god ro og orden