REFERAT
SØVÆRNETS IDRÆTS FÆLLESSKABS ÅRSMØDE 2022
afholdt fredag d. 6. maj 2022 på Center for Våben, Sjællands Odde.
Referat i pdf format til udskrivning


Formanden (FM) Klaus Hjorth indledte mødet med at byde velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde.

                        


På bestyrelsens vegne blev Henning Grevelund foreslået som dirigent.
Henning blev valgt med akklamation.

1. VALG AF DIRIGENT
Dirigenten konstaterede at møde var rettidigt indkaldt, og at alle fire foreninger var repræsenteret.
Optælling af stemmerne viste at:
2. BESTYRELSENS BERETNING
Dirigenten gav ordet til formanden, som gennemgik beretningen.

Bestyrelsens beretning hentes i pdf fil her.


3. GODKENDELSE AF SIF REGNSKAB

3.1. Regnskab 2020.
Kassereren (KAS) Kristen Trap startede med regnskabet for 2020, som ikke blev godkendt ved forrige årsmøde pga. hverken kassereren eller de to revisorer havde en tilfredsstillende forklaring på en post, som i første omgang blev forklaret med, at der skulle være balance i regnskabet.

Trap forklarede, at posten er opstået, som følge af at foreningens obligationer i regnskabet bliver opgjort med kursværdien.
En del obligationer var i årets løb blevet udtrukket, når dette sker, så bliver de udbetalt til kurs pari (kurs 100). Da kursen er over 100, så opstår der et tab, som derfor er indeholdt i denne post.

Trap oplyste i fortsættelse, at bestyrelsen fremadrettet ville opgøre obligationernes værdi til pari.

Thomas (FRH) spurgte: ”Hvor forsvinder pengene hen, når de bliver indbetalt.
F.eks var der indbetalt et overskud fra golfmesterskabet, som ikke er opført?”

Trap oplyste, at der ikke havde været indbetalt et beløb, da det var udlignet med en anden økonomisk transaktion.

Willy (FRH) konstaterede, at der var divergenser på de to regnskaber underskrevet af revisor Gert.

Der opstår i forsamlingen en usikkerhed om regnskaberne var underskrevet af Gert, idet der var markant forskel på underskrifterne på de to regnskaber.

Da regnskaberne ikke var underskrevet af revisor Henning, blev han af Trap opfordret til at underskrive, hvilket blev udført.

Trap (KAS) sagde: ”Vi har et revideret regnskab og det havde vi også oktober”, og oplyste at kassereren har et ansvar overfor bestyrelsen og ikke overfor ”jer” og hele bestyrelsen skal underskrive regnskabet.

Dirigenten/revisoren Henning sagde at regnskabet for 2020 var udført uden overlevering og ingen har stjålet af kassen, så resten er flueknepperi.

Til sidst blev der enighed om at bestyrelsen skulle underskrive regnskabet, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer udskrev derefter regnskabet.

3.2. Regnskab 2021.
Kassereren Trap startede med at begrunde, hvorfor bestyrelsen skulle underskrive regnskabet, hvilket han begrundede med fordeling af det juridiske ansvar.

Trap oplyste at der var 2 udfordringer: Hvornår og hvordan skal vi registrere de to poster?

Trap oplyste at SIF obligationer løbende bliver udtrukket og da vi ikke geninvesterer, så vokser vores bankkonto.
Trap oplyste i øvrigt, at Danske Bank ikke opkræver negative renter af foreninger.

Spørgsmål?

Paw (FRH) forventede, at regnskabet for næste år kommer til at passe på kroner.

Thomas (FRH) sagde, at det giver forvirring at står et minus beløb under ”Aktiver” for december 2020 kontingent og lige efter står et positivt beløb for kontingent for december 2021 kontingent. Det må kunne opføres anderledes.

Dirigenten/revisoren Henning talte om, at det var bedre, at man ligesom i det offentlige regnskab, kunne bruges en trettende måned.

Regnskabet blev godkendt.


4. FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTER
Kassereren Trap oplyste ved fremlæggelse af budget, at ifm. SIF mesterskaber vil afskaffe uddeling af medaljer og i stedet ligesom ved Forsvarsmesterskaber vil uddele gavekort.

Ifm. med de ekstra aktiviteter, der forventes ved SIF 50 års jubilæum, så er der budgetteret med et underskud for 2022 på 127.000 kr.

Kontingentet blev fortsat fastsat til 306,25 kr/år (svarende til 25,52 kr/måned ved løntræk)5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Der var modtaget 5 forslag.

5.1. SIF FRH forslag vedr ændring af tekst i SIF vedtægter §9.
Tilføjelse af tekst til §9.
”SIF bestyrelse kan lade regnskabet udføre af ekstern udbyder”


Det blev under debatten fastslået, der ikke menes et firma, men en regnskabskyndig person fra medlemsskaren, så det ikke afholdt medlemmer til at påtage sig formandsposten i foreningerne.

Den nuværende praksis er, at en fra SIF bestyrelsen påtager sig opgaven.

Forslaget blev vedtaget.

5,2, SIF KBH forslag vedr. ændring af tekst i §11.
Teksten i §11. punkt f. ændres til:
”f. Foreningernes kasserer indsender budgetforslag til SIF Kasserer inden 1. november.. SIF kasserer udarbejder et SIF driftsbudgetforslag efter afklaring / dialog med de fire foreninger ift. indsendte foreningsbudgetforslag. Endelig godkendelse sker på SIF bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet skal være afviklet inden 10. december.” Thomas (FRH) forslaget læses, som om budgettet skulle udarbejdes uden at både kassererne og formændene ikke skulle mødes, og se hinanden i øjnene, når det fælles budget skulle udarbejdes.
Thomas påpegede, at tidligere kunne det fælles budget udarbejdes på en dag, når alle var til stede. Tidligere var det sket ifm. med årets sidste SIF bestyrelsesmøde.
Dette var den optimale metode til udarbejdelsen af budgettet.

Der opstår en større dialog mellem mange inkl. dirigenten.

Jan (ÅRH) forslog, at men tilføjede ”møde”, således at der stod ”afklaring / dialog / møde.

Dirigenten foreslog, at der udarbejdes en ny formulering.

Efter en større dialog mellem flere, dikterede dirigenten, at var der pause og efter pausen kunne det konstateres at forslaget var trukket tilbage.

5.3. SIF KBH forslag til Økonomiske retningslinjer.
Forslaget i sin fulde længde her.

FRH, ÅRH og KOR tilkendegav på forespørgsel fra dirigenten, at de var imod forslaget.
Det var især passussen om at et udvalg max kunne modtage 2 gange SIF kontingentet og resten skulle dækkes af særkontingent.

Peter Ditmar (KBH) begrundede forslaget med at nogle udvalg fik meget store tilskud uden at særkontingentet var ret stort.
Det var således for at få en ens retningslinje for fordeling af midlerne fra SIF fælleskassen i de fire foreninger.

Lars (KBH) bidrog med, at det er vigtigt, at medlemmer i de fire foreninger behandledes ens.

Kurt Bagge (æresmedlem) udtrykte, at man pga. forskellige forhold og vilkår ikke kunne behandle folk ens.
Det optimale var, at man talte sig indbyrdes til rette.

Lars (KBH) udtrykte, at tallene som sådan ikke var vigtige, men at det er vigtigt, at vi bruger pengene rigtigt.

Willy (FRH) sagde, at i SIF Frederikshavn gennemgår vi budgetter sammen, og der bliver skredet ind, hvis der lægges op til urimeligheder.

Jan (ÅRH) oplyste, at de også i Århus holdt skarpt øje med, hvordan pengene blev brugt.

Peter Ditmar (KBH) kan konstatere, at selvom vilkårene for samme sportsgrene i foreningerne er ens, så er både tilskud fra SIF og særkontingenterne/egenbetalingen for samme sportsgren i foreningerne, hvor udvalgene er oprettet, meget forskellige i størrelser.

Lars (KBH): ”Vi vil bare tilsikre ens vilkår i de fire foreninger”.

Kurt Bagge (æresmedlem) sagde, at tidligere blev fællesskabet udgifter betalt af fællesskabet. Nu fornemmes det, at udvalgene skal udrede fællesudgifter.

Der opstod en kraftig dialog mellem flere på samme tid.

Forslaget blev ikke vedtaget.

5.4. SIF FRH forslag til sletning af SIF vedtægter §3 punkt c, d, e og f.
Motivering at SIF fællesskab ikke har medlemmer.

Trap (KBH) fastslog at SIF Fællesskab har fire medlemmer, nemlig de 4 idrætsforeninger, samt æresmedlemmerne.

Christian (æresmedlem) foreslog, at der ifm. § i vedtægter vedr. medlemskab i både SIF og de fire SIF foreninger henvises til DMIs vedtægter vedr. medlemskab.
Det ville måske hjælpe til løsning af SIF FRH udfordringer omkring adgang for SIF medlemmer til Flådestationen, som ikke har et MA nummer.
En udfordring som måske også kunne opstå ved FLS KOR og andre tjenesteder, hvor de har idrætsfaciliteter indenfor hegnet, som anvendes til sportsudøvelse af SIF medlemmer.

Forslaget blev nedstemt, da afstemning viste at der ikke var 2/3 flertal for ændringen, hvilket også medførte, at efterfølgende konsekvens forslag vedr. ændring af §4 bortfaldt.

5.5. Forslag fra SIF FRH vedr. sikring af formandens mulighed for deltagelse i DMI, som delegeret.
Trap (KBH) oplyste, at SIF nu var registreret som en idrætsforening i DMI så nu havde vi 5 stemmer i DMI.
Formanden er således allerede sikret en plads som delegeret.

Forslaget blev nedstemt, som følge af at det allerede var sikret at formanden for fællesskabet altid var sikret en plads ved DMI generalforsamlinger.


6. VALG AF FORMAND
Formand Klaus Hjorth blev genvalgt med akklamation.


7. VALG AF REVISORER OG REVISORSUPPLEANTER
Henning Grevelund og Thomas Jensen blev begge genvalgt som revisorer med akklamation.

Peter Ditmar blev genvalgt som revisorsuppleant med akklamation.


8. EVENTUELT
Klaus (FM) fortalte om jubilæumsskriftet, som ville blive reklamefinansieret af annoncer relateret til Forsvaret.
Indholdet vil blive 1/3 reklamer og 2/3 tekst, hvor en del af teksten skal leveres af æresmedlemmer, som beretter om deres oplevelser i SIF regi. Klaus opfordrede til at æresmedlemmer leverede bidrag.
Der vil også blive en tidslinje og andre berettelser fra SIF historie.
En af annoncørerne kan f.eks. være Naval Team Danmark, som har forespurgt om hvad SIF var for en størrelse.
Det forventes, at SIF vil modtage mønt, når skriftet er færdigt.
Der vil blive trykt 500 eksemplarer.

Vedr fejring af jubilæet er der nedsat et udvalg bestående af Jan (ÅRH), Jes (KOR) og Trap (KBH). FRH mangler at udpege en deltager.

Jubilæums arrangementet bliver måske ikke fælles, men udlægges til de enkelte foreninger.

Thomas (FRH) Flådestation Frederikshavn har 60 års jubilæum i år, og der arbejdes på at de to jubilæer slås sammen.

Peter Ditmar (KBH) spurgte til om hvordan §3a, som fordeler medlemmer i de fire foreninger iht. deres bopæl skal tolkes/administreres i foreningerne.

Klaus (FM) forklarede, at fordelingen oprindelig var for at tilsikre korrekt registrering/opgørelse til CVR registrene.
Klaus meddelte at han godt kunne godt se, at formuleringen ikke er god, og han ville tage en revision op i bestyrelsen.

Peter Ditmar (KBH) spurgte til, hvor man havde stemmeret ved foreningernes generalforsamlinger.
Det er selvfølgelig klart, at man har stemmeret i de udvalg man er medlem af.
Hvis man f.eks. er medlem af udvalg tilknyttet flere forskellige foreninger. Har man så også stemmeret ved alle de berørte foreningernes generalforsamlinger.?
Kan man f.eks. indmelde sig i et udvalg i hver af de fire foreninger, og har man så stemmeret ved alle de fire foreningers generalforsamlinger?

Kurt Bagge (æresmedlem) Nu er det min tur.
Jeg har siddet med hånden oppe i lang tid.
Det er oplyst, at der bliver trykt 500 eksemplarer af Jubilæumsskriftet. Hvordan fordeles de, da antallet gør, at alle medlemmer ikke kan få et eksemplar.

Klaus (FM) forklarede, at der arbejdes på sagen. Det kunne f.eks. være på tidsskrifthylder på tjenestestederne, måske et eksemplar til æresmedlemmer, der arbejdes på sagen.
Der er endnu ikke blevet taget en endelig beslutning.

Trap (KBH), at det skulle tages op til forhandling om medlemmernes tilhørsforhold til de fire foreninger.

Kurt Bagge (æresmedlem) fortsatte med, at han var glad for at referater fra FU (SIF Fællesskabs bestyrelsesmøder) nu blev opslået på hjemmesiden.
Ligeledes at referater fra SIF foreningerne også kunne findes her.
Det var dog ikke muligt at se referatet fra SIF KBH generalforsamling, som blev afholdt sidst marts.
Kurt afsluttede med at sige, at underskrift af regnskabet godt kunne være sket inden årsmødet og ikke under. Det virkede ikke professionelt.

Egon (æresmedlem) oplyste, at Kurt (æresmedlem) godt ville have stillet op som formand i SIF KBH, men iht. §3a i SIF Fællesskabs vedtægter var han tilknyttet SIF KOR.

Hvor mange sportsfisker?
Det ser ud til at en tur i en fisketursbåd, hvor der maks må fanges en enkelt fisk koster 400 kr.

Peter Ditmar (KBH) gjorde opmærksom på, at det der står i SIF Fællesskabs vedtægter §3a er ikke i overensstemmelse med det som nogle foreninger udfører i praksis, og som er blevet sagt her ved årsmødet.

Tommy (SIF KOR) oplyste, at foreningen havde prøvet at få doneret en 9,1 meter motorbåd til sportsfiskeudvalget. FMI havde afslået anmodningen, da båden havde en anslået værdi på 160 KKr.
Tommy vurderede at motorbåden var i ringe forfatning og ikke havde den oplyste værdi.

Trap (KBH) sagde til Kurt, at han selvfølgelig kunne være medlem i SIF KBH, da han var æresmedlem.

Trap oplyste, at han også savnede referat fra SIF KBH generalforsamling, men årsagen var at referenten desværre var tjenstlig engageret ved den nylige missilaffyring i Nordnorge.

Kurt Bagge (æresmedlem) oplyste at han var glad for svaret fra Trap.
Der er modstrid i af f.eks. John, som er medlem af skytteudvalget i SIF KBH og her dyrker sin sport, bliver indrapporteret i en anden forening.
Selvfølgelig kan man stille op i den forening, hvor man dyrker sin idræt.

Willy (FRH) efterspurgte om der i de andre foreninger var taget aktion på etablering af E-sport.

Thomas (FRH) supplerede med, at DMI ved årsmødet havde bedt alle idrætsforeningerne om at etablere et E-sports udvalg, idet der var bevilget et stort beløb til afholdelse at et E-sportsstævne senere på året.
Det var af stor vigtighed for DMI, at stævnet blev afholdt med stor deltagelse af militære foreninger for medvirkning til rekruttering/fastholdelse af nyt personel.

Trap (KBH) meddelte, at oprettelse af E-sport havde været diskuteret på et bestyrelsesmøde, og at ønsket var annonceret på generalforsamlingen.
Sporten var primært møntet på hærens unge personel og kadetter.

Thomas (FRH) oplyste, at materiale fra DMI vedr. E-sport ikke var modtaget.

Kurt Bagge(æresmedlem) oplyste at E-sportsstævnet var opslået på DMI hjemmeside.

Lars (KBH) sagde: ”Alle foreninger skal igangsætte noget, da det er en stor satsning for DMI”

Johnny Bannow (æresmedlem) takkede fordi æresmedlemmer stadig blev inviteret til Årsmødet.

Bannow udtrykte i øvrigt ønske om de personer der lagde bil til transport til årsmødet skulle honoreres med et højere beløb pr kilometer, da benzin priserne var steget med 4-5 kr/literen.

Willy (FRH) takkede webredaktøren for altid at være hurtig med at få input op på hjemmesiden.

Thomas (FRH) kunne godt tænke sig at høre, hvordan det gik i de andre foreningers udvalg.
SIF FRH havde indført, at hvert udvalg skulle give en kort beretning ved generalforsamlingen, som også er afspejlet i referat fra SIF FRH generalforsamling.

Klaus (FM) takkede dirigenten for indsatsen med et par flasker vin, samt en applaus fra forsamlingen.

Klaus afsluttede mødet med at takke for god ro og orden.

Årsmødet sluttede med et trefoldigt Hurra for SIF

Dirigent Henning Grevelund                                               Referent Christian Gøtterup